ET

Digiturundus pole homme see, mis ta oli eile. Aitame sinul leida digimaailma kiiresti muutuvas keskkonnas soovitud tulemusteni viiva tee.

UX/UI audit on kodulehtede ja e-poe optimeerimine selleks, et kliendil oleks seal võimalikult hea viibida.

Muudame SEO abil sinu veebilehe Google’i jaoks meeldivamaks, et see tõuseks otsingumootoris kõrgemale kohale, tõmbaks rohkem tähelepanu ning sinu äri saaks rohkem kliente.

Valmistame sulle tänapäevase veebilehe või e-poe – kiire ning kasutaja- ja mobiilisõbraliku. Vajadusel kirjutame tekstid ning pildistame sisumaterjali.

Veebiteenuste raamleping

Kehtivad alates 01.01.2022

1.             Mõisted

1.1.          Nobel Digital – Nobel Digital OÜ, registrikood 10047161, asukoht Vana-Lõuna tn 39/1, 19094 Tallinn.

1.2.         Klient – juriidiline isik, kes on Nobel Digitalile avaldanud soovi tellida Nobel Digitali poolt osutatavat Teenust.

1.3.         Pool – Nobel Digital või Klient, koos nimetatud Pooled.

1.4.         Teenus – Nobel Digitali poolt osutatav veebiteenus (sh kodulehe arendamine ja hooldamine). Nobel Digital jätab endale õiguse teha ühepoolselt muudatusi/täiendusi veebiteenuste loetelus.

1.5.         Tellimus – Kliendipoolse Teenuse tellimuse alusel Nobel Digitali poolt tehtud pakkumine, mis on omakorda Kliendi poolt aktsepteeritud ning sisaldab osutatava Teenuse kirjeldust, mahtu, orienteeruvat ajakulu, hinda ja tasumise korda. Tellimuse üksikasju võivad Pooled täpsustada e-kirjavahendusel.

2.            Raamlepingu eesmärk, ulatus ja tõlgendamine

2.1.         Käesoleva raamlepingu eesmärgiks on reguleerida Pooltevahelisi õigussuhteid, mis tekivad Teenuste tellimisel raamlepingu alusel, kusjuures Pooltevahelised õigused ja kohustused sisalduvad lisaks raamlepingule ka raamlepingu alusel vormistatud Tellimuses.

2.2.        Klient võib raamlepingu kehtivuse jooksul tellida Nobel Digitalilt kõiki raamlepingu alusel osutatavaid Teenuseid. Seejuures loetakse raamleping sõlmituks esimese Tellimuse kinnitamisest Kliendi poolt, mille alusel saab Klient edaspidi tellida vajadusel täiendavaid Teenuseid. Tellimuse kinnitamisena käsitavad Pooled Kliendi poolt teostatud esimest makset Tellimuse alusel.

2.3.        Raamlepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kohaldatakse kõikidele käesolevas raamlepingus loetletud Teenustele.

2.4.        Lisaks raamlepingule juhinduvad Pooled omavahelistes suhetes õigusaktidest, hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.

2.5.        Iga raamlepingu sätet tõlgendatakse koos vastavate raamlepingu teiste sätetega, lähtudes raamlepingu mõttest, eesmärgist ja Poolte vahelisest praktikast.

3.            Raamlepingu tähtaeg

3.1.         Raamleping on sõlmitud tähtajatult.

4.            Tasu ja arveldamine

4.1.         Nobel Digitalil on õigus saada osutatava Teenuse eest tasu ning Kliendil on kohustus Nobel Digitalile osutatud Teenuse eest tasuda.

4.2.        Tasule lisandub käibemaks kehtivas määras.

4.3.        Konkreetse Teenuse tasustamise põhimõtted on reguleeritud vastava Teenuse alapunktis. Täpne Teenuse tasu suurus, teenuse- ja arveldusperiood, samuti maksetähtaeg on märgitud Tellimuses.

4.4.        Nobel Digital väljastab Kliendile elektroonse arve. Kliendi kirjaliku avalduse alusel esitatakse arve paberkandjal.

4.5.        Arve mittekättesaamine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda Teenuste eest õigeaegselt. Arve mittesaamisest on Klient kohustatud teavitama Nobel Digitali kahe nädala jooksul Teenuse osutamisest. Kui Nobel Digital ei ole saanud Kliendilt kahe nädala jooksul teadet arve mitte kättesaamise kohta loetakse, et Klient on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.

4.6.        Klient kohustub tasuma arvel märgitud summa Nobel Digitali arvelduskontole hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks.

4.7.         Tasu maksmise kohustus loetakse täidetuks, kui kogu arvel märgitud summa on laekunud Nobel Digitali arvelduskontole.

4.8.        Maksetähtpäevaks tasumata summalt on Nobel Digitalil õigus nõuda Kliendilt viivist. Viivist arvestatakse alates arvele märgitud maksetähtpäevale järgnevast kalendripäevast 0,2% tasumata põhisummalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.

4.9.        Lisatööde eest tasutakse vastavalt Nobel Digitali ja Kliendi igakordsele sellekohasele kokkuleppele.

4.10.     Laekunud summast loetakse kaetuks esimeses järjekorras tehtud kulutused, teises järjekorras viivised, kolmandas järjekorras intressid ja viimasena põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunud põhikohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud põhikohustust.

4.11.      Kliendi poolt Nobel Digitali arve tasumata jätmise korral on Nobel Digitalil õigus oma kohustuse täitmisest keelduda, kuni Klient on kõik oma sissenõutavaks muutunud rahalised kohustused Nobel Digitali ees täielikult ja kohaselt täitnud või raamleping kooskõlas punktidega 12.2 ja 12.3 ühepoolselt ilma Kliendile ette teatamata üles öelda juhul, kui Klient ei ole oma võlgnevust Nobel Digitali ees likvideerinud ka viimase poolt antud mõistliku täiendava tähtaja jooksul.

4.12.      Raamlepingu ülesütlemine Nobel Digitali poolt ei vabasta Klienti kohustusest tasuda ülesütlemise eelselt osutatud Teenuste eest.

4.13.      Kui Klient ei täida lepingujärgseid maksekohustusi nõuetekohaselt, on Nobel Digitalil õigus loovutada Kliendi vastu tekkinud võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule ning edastada võlanõudega seotud andmed Nobel Digitali poolt volitatud ettevõtetele (nt inkasso- ja krediidiinfo ettevõtted). Nobel Digitali nõudmisel on Klient kohustatud hüvitama Nobel Digitalile kulud, mis on tekkinud seoses võlanõude sissenõudmisega Nobel Digitali ja/või kolmanda isiku poolt.

5.            Kodulehe arendamine ja hooldamine

5.1.         Kodulehe arendusteenuse sisu

5.1.1.                Kliendil on võimalus tellida Nobel Digitalilt kodulehe arendust.

5.1.2.               Kodulehega seotud arendusteenuse osutamine on sõltuv Kliendi poolt antavast üksikasjalikust sisendist, mis edastatakse Nobel Digitalile Kliendi poolt e-posti vahendusel, mida täpsustatakse muuhulgas Kliendiga läbi viidava intervjuu käigus.

5.1.3.               Intervjuu järgselt esitab Nobel Digital Kliendile hiljemalt kahe nädala jooksul e-kirja teel spetsifitseeritud pakkumise, mis sisaldab Teenuse detaile, s.h orienteeruvat ajakulu, hinda, tasumise- ja garantii tingimusi ning Teenuse tulemi üleandmise ja vastuvõtmise tingimusi. Pakkumine kehtib 3 kalendrikuud.

5.1.4.               Pärast pakkumise aktsepteerimist Kliendi poolt ja sellekohast kirjalikku kinnitust, esitab Nobel Digital Teenuse osutamise täpse ajakava Tellimuses.

5.1.5.               Teenuse osutamist alustatakse pärast esimese osamakse laekumist, mille suurus on välja toodud Tellimuses.

5.1.6.               Tellimuses mittesisalduvaid teenuseid ja/või Teenusega seonduvaid lisateenuseid, mille järele võib Kliendil tekkida vajadus jooksvalt raamlepingu kehtivuse ajal, saab tellida vastavasisulise e-kirja alusel. Selliste täiendavate Teenuste eest tasub Klient jooksva tunnihinna alusel, mille suurus edastatakse Nobel Digitali poolt e-kirja teel.

5.2.        Kodulehe arendusprotsess

5.2.1.           Kodulehe loomine koosneb kolmest etapist:

a)    Esimeses etapis toimub ideestamine ehk luuakse prototüüp või disainifailid, mis kujutavad loodava kodulehe disaini ja funktsionaalset toimimist, mis on aluseks ülejäänud Teenusele. Intervjuu käigus Kliendilt saadud info põhjal luuakse esimene iteratsioon, mis esitatakse tutvumiseks Kliendile. Iteratsioon kinnitatakse Kliendiga kirjalikult. Juhul, kui Kliendi soovid ja muudatusettepanekud ületavad algselt kokkulepitud ajalise tööde mahu, arveldatakse lisatöö kokkulepitud tunnihinna alusel eraldi tööna. Sama protseduur kehtib ka siis, kui pärast iteratsiooni kinnitamist soovib Klient teha prototüübis või disainifailides muudatusi/täiendusi, lepitakse selles kokku e-kirja teel ja arveldatakse eraldi tööna kokkulepitud tunnihinna alusel;

b)   Teises etapis toimub arendamine ehk ideestamise etapis kinnitatud prototüübi- ja disainifailide kohaselt lõpliku kodulehe tegemine. Lisateenuse tellimise korral kirjutatakse teises etapis kodulehe sisutekstid, tehakse fotod jms. Juhul kui Klient soovib teises etapis teha muudatusi/täiendusi, milles Pooled ei ole varasemalt kokku leppinud, esitab Nobel Digital ülevaate lisatöö mahust ja töö arveldatakse lisaks kokkulepitud tunnihinna alusel.

c)    Kolmandas etapis toimub kodulehe funktsionaalse ja tehnilise toimimise testimine populaarsetes veebibrauserites ja mobiilis, niisamuti kodulehe üleandmine Kliendile. Uue sisu loomise puhul teostatakse kontroll-lugemine (proofreading).

5.3.         Kodulehe üleandmine ja vastuvõtmine

5.3.1.               Teenuse osutamise tulemusena valminud töö üleandmine toimub kodulehe protsessi neljandas etapis. Nobel Digital annab Kliendile üle täismahus kodulehe ja selle tegemisel kasutatud failid ja andmebaasid. Niisamuti antakse koos kodulehega üle lisamoodulite litsentsid, mis on Nobel Digitali poolt Kliendi jaoks ostetud.

5.3.2.              Koduleht loetakse üleantuks, kui see on paigaldatud Kliendi serverisse ja/või tehtud Kliendile muul viisil täielikult kättesaadavaks (näiteks administreermisõiguste üleandmise kaudu).

5.3.3.              Üleandmise hetkest vastutab kodulehe kasutamise, hoolduse ja uuendamise eest Klient, v.a. juhul kui Klient on tellinud kodulehe haldus- ja hooldusteenuse lisatööna Nobel Digitalilt.

5.3.4.              Juhul kui Kliendi sisend on kodulehe arendusteenuse osutamiseks puudulik ning Nobel Digital on sellele Kliendi tähelepanu juhtinud, siis võib Teenuse osutamise tulemusena valminud töö üleandmine viibida vastavalt arendusgraafikule. Samas kui taoline sisendi andmine Kliendi poolt Nobel Digitalile viibib kauem kui 60 päeva, on Nobel Digitalil õigus raamleping erakorraliselt ilma täiendavat tähtaega andmata üles öelda ning nõuda Kliendilt tasu kuni ülesütlemiseni osutatud Teenuse eest.

5.4.        Kodulehe hooldusteenuse sisu

5.4.1.               Kliendil on võimalus tellida Nobel Digitalilt kodulehe hooldusteenust.

5.4.2.              Hooldusteenuse raames teostab Nobel Digital Kliendi kodulehekülje tarkvarauuendused sh wordpressi platvormi uuendused ning lisandprogrammide (pluginate) uuendused. Seejuures ei uuenda Nobel Digital litsentseeritud lisandprogramme, kui kirjalikult pole kokku lepitud teisiti.

5.4.3.              Kliendil on õigus igal ajahetkel küsida ja saada ülevaadet Nobel Digitali poolt osutatud haldus- ja hooldusteenusest.

5.4.4.              Nobel Digital kohustub saatma Kliendile igakuise raporti eelmisel kuul teostatud hooldustööde kohta.

5.4.5.              Nobel Digitalil on õigus keelduda kodulehekülje uuendamisest, kui Klient ei ole soetanud kodulehele paigaldatud eritasuliste lisandprogrammide litsentse või leppinud eraldi kokku Nobel Digitaliga nende soetamises. Nimetatud keeldumine ei lõpeta automaatselt hooldusteenuse osutamist.

5.4.6.              Kliendil on õigus hooldusteenusest loobuda, teavitades sellest Nobel Digitali kirjalikult ette 60 kalendripäeva.

5.5.         Garantii

5.5.1.               Garantii tehtud töö osas kehtib 30 kalendripäeva (Garantiiperiood).

5.5.2.              Garantiiperioodil parandab Nobel Digital avastatud vead (bug).

5.5.3.              Garantii alla ei kuulu lisandprogrammide (plugin) uuendused, kodulehe muudatused või muud täiendused ega WordPress enda platvormi uuendamisest tulenevad vead.

5.5.4.              Niisamuti ei vastuta Nobel Digital sunniviisiliste WordPressi automaatsete turvalisuse uuenduste, serveripakkuja poolt tehtud automaatsete uuenduste eest ega kasutatud lisandprogrammide korrektse toimimise eest pärast WordPress automaatseid uuendusi.

5.5.5.              Kõik WordPressi lisamoodulid (plugins) uuendatakse üleandmise hetkel viimase versioonini. Edasise halduse eest Nobel Digital ei vastuta, välja arvatud juhul kui selles on Poolte vahel eraldi kirjalikult kokku lepitud.

5.5.6.              Garantii ei kehti juhul, kui Klient on ise teinud või lasknud kolmandatel isikutel teha kodulehel muudatusi.

5.6.        Tasu kodulehe arendamise ja hooldamise eest

5.6.1.               Kodulehe arenduse eest tasumine toimub 90% ulatuses võrdsetes osades igakuiste maksetena kogu kokkulepitud arendusperioodi vältel. 10% maksumusest tasutakse enne töö üleandmist kliendile. Teenuse osutamist alustatakse pärast esimese makse laekumist Nobel Digitalile.

5.6.2.              Kodulehe hooldusteenuse eest maksmine toimub võrdsetes osades igakuiste maksetena kogu kokkulepitud perioodi vältel.

5.6.3.              Lisateenuse eest tasub Klient Nobel Digitalile vastavalt kulunud töötundidele. Tunnitasu on välja toodud Nobel Digitali poolt edastatud Tellimuses.

5.6.4.              Juhul kui Klient otsustab loobuda hooldusteenusest kooskõlas punktiga 5.4.6, kohustub Klient tasuma Nobel Digitalile Teenuse eest tasu kuni hooldusteenuse lõpetamiseni ning Kliendi tasutud ettemaks tagastamisele ei kuulu.

6.            Kliendi õigused ja kohustused

6.1.         Kliendil on õigus:

6.1.1.              nõuda Nobel Digitalilt Tellimuses märgitud Teenuse ja vajadusel lisateenuste osutamist;

6.1.2.             anda omapoolseid soovituslikke juhiseid Teenuse osutamiseks;

6.1.3.             küsida ja saada regulaarset infot osutatava Teenuse progressi kohta;

6.1.4.             öelda raamleping korraliselt üles kooskõlas raamlepinguga;

6.1.5.             öelda raamleping rikkumise korral üles vastavalt kehtivale seadusele.

6.2.        Kliendil on kohustus:

6.2.1.             edastada Nobel Digitalile viivitamatult pärast Tellimuse aktsepteerimist kogu Teenuse osutamiseks vajalik informatsioon arvestades konkreetse Teenusega seotud kokkuleppeid;

6.2.2.            võtta Nobel Digitalilt vastu Teenuse osutamise tulem ning see üle vaadata ja/või teavitada viivitamatult Nobel Digitali avastatud puudustest;

6.2.3.            maksta Nobel Digitalile Teenuse eest kokkulepitud tasu;

6.2.4.            anda Nobel Digitalile juhiseid juhul, kui viimane palub neid Kliendilt seoses Teenuse osutamisega;

6.2.5.            hüvitada raamlepingu rikkumisega Nobel Digitalile tekitatud kahju;

6.2.6.            järgida raamlepingus sätestatud tingimustel ja korras konfidentsiaalsuskohustust;

6.2.7.             mitte värvata tööle või sõlmida mistahes vormis muid koostööalaseid kokkuleppeid Nobel Digitali töötajatega või temaga seotud äriühingutega isegi juhul, kui Nobel Digitali töötaja kandideerib Kliendi juurde tööle või soovib Kliendiga sõlmida koostööalast kokkulepet omal algatusel, kuivõrd Nobel Digitali ja töötaja vaheline tööleping keelab taolise tegevuse.

7.             Nobel Digitali õigused ja kohustused

7.1.         Nobel Digitalil on õigus:

7.1.1.              saada osutatavate Teenuste ja lisateenuste eest tasu ja seda ka juhul, kui Nobel Digital on kooskõlas raamlepinguga lõpetanud Teenuste osutamise;

7.1.2.             saada Kliendilt juhiseid juhul, kui Teenuse osutamise käigus tekib probleeme, mida ei ole võimalik lahendada Kliendi panuseta;

7.1.3.             keelduda sellise Teenuse osutamisest, mida ei sisaldunud algses Tellimuses või mis ei kuulu eraldi tasustavate lisateenuste hulka;

7.1.4.             lõpetada kogu tellitud Teenuse osutamine juhul, kui punktis 7.1.3 kirjeldatud olukorra tõttu pole see enam võimalik;

7.1.5.              Teenuse osutamisest taganeda, kui Klient ei anna kokkulepitud tähtaja jooksul Nobel Digitalile vajalikku sisendit Teenuse osutamiseks, mille tulemusena ei ole Nobel Digitalil võimalik Teenust osutada;

7.1.6.             nõuda Kliendilt Lepingus kokkulepitud olukorras leppetrahvi.

7.2.         Nobel Digitalil on kohustus:

7.2.1.             osutada Teenust oma parimate oskuste kohaselt, vajaliku täpsuse ja hoolega ning tähtajaks lähtudes konkreetse Teenuse Tellimusest;

7.2.2.             kõrvaldada Kliendi poolt avastatud puudused kooskõlas raamlepingus sisalduvate garantiitingimustega;

7.2.3.             pidada kinni Kliendile edastatud ajakavast, v.a. juhul kui viivitus on tekkinud Kliendi poolt raamlepingu punkti 6.2.1 rikkumisest;

7.2.4.             teavitada Klienti koheselt Teenuse osutamise käigus esinevatest probleemidest;

7.2.5.             järgida raamlepingus sätestatud tingimustel ja korras konfidentsiaalsuskohustust.

8.            Vastutus

8.1.         Pool hüvitab teisele Poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.

8.2.        Pooled on kokku leppinud, et Nobel Digitali vastutus lepingujärgsete kohustuste rikkumise eest on piiratud Teenuse tasu suurusega.

8.3.        Nobel Digital ei vastuta tulemuste eest, mida on võimalik mõjutada kolmandatel osapooltel (näiteks veebilehele suunatud külastajate arv võib varieeruda lähtuvalt valitud otsingumärksõnadest või otsingufraasidest jne).

8.4.        Nobel Digital vabaneb vastutusest, kui Teenust ei ole võimalik osutada Kliendi poolse informatsiooni esitamata jätmise tõttu (nt ligipääs statistikale või kontodele, visuaalid, tõlked vms).

8.5.        Klient vastutab täielikult Nobel Digitalile esitatud kõigi andmete õigsuse ja õigusaktidele vastavuse eest, samuti Tellimusega esitatud andmete avaldamisega põhjustatud õigusvastaste tagajärgede eest, s.h kolmandate isikute õiguste rikkumise eest.

8.6.        Raamlepingu punkti 6.2.7 rikkumise korral, s.o Nobel Digitali töötaja tööle värbamisel või töötajaga või temaga seotud äriühinguga mistahes vormis koostöölepingu sõlmimisel kohustub Klient tasuma Nobel Digitalile leppetrahvi summas, mis võrdub Kliendi 12-kuu teenustasu kogusummaga või töötaja 6-kuu palgaga sõltuvalt sellest, kumb summa on suurem.

8.7.        Kumbki Pool vastutab enda raamlepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, s.h isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha.

8.8.        Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta raamlepingu sõlmimise, Teenuse kasutamise või osutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

9.            Pretensioonide esitamine

9.1.         Klient kohustub esitama Teenuse osutamisest tulenevad kõik pretensioonid ja nõuded Nobel Digitalile hiljemalt 60 päeva jooksul arvates vastava nõude sissenõutavaks muutumisest. Kui Klient eelnimetatud tähtaja jooksul Nobel Digitalile pretensioone ega nõudeid ei esita, samuti juhul kui Klient ei kirjelda Nobel Digitali poolset rikkumist piisavalt täpselt, ei või Klient Nobel Digitali kohustuste täitmata jätmisele ega mittekohasele täitmisele tugineda.

9.2.        Erinevalt punktis 9.1. märgitust tuleb arvetega seotud pretensioonid esitada enne arvel märgitud ning kokkulepitud maksetähtpäeva saabumist.

10.         Konfidentsiaalsus ja isikuandmete töötlemine

10.1.      Raamlepingu täitmise käigus Pooltele teatavaks saav, mitte avalikult teada olev, informatsioon on konfidentsiaalne, mille avaldamine kolmandatele isikutele ei ole lubatud, välja arvatud seaduses expressis verbis ettenähtud juhtudel ja/või teise Poole eelneval kirjalikult väljendatud nõusolekul.

10.2.     Nobel Digital töötleb Teenuse osutamise raames Kliendi poolt edastatud isikuandmeid Privaatsuspoliitikas toodud viisil kooskõlas kehtiva isikuandmete kaitse regulatsiooniga. Nobel Digital töötleb isikuandmeid raamlepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning nõusoleku alusel vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse[1] artikli 6 punktile 1.

10.3.     Nobel Digital rakendab Kliendi poolt edastatud isikuandmete töötlemisele vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 32 asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete turvalise töötlemise.

10.4.     Nobel Digital on kõikide töötajatega ja Teenuse osutajatega sõlminud konfidentsiaalse teabe hoidmise lepingud, millest tulenevalt Nobel Digitali töötajad ja Nobel Digitalile teenust osutavad isikud kohustuvad tagama nende valdusesse antud või neile teatavaks saanud Kliendi informatsiooni (sh isikuandmed) või Kliendi klientide isikuandmete konfidentsiaalsuse ja isikuandmete töötlemise kooskõlas isikuandmete kaitse regulatsiooniga.

10.5.      Nobel Digital säilitab isikuandmeid järgides isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud säilitamise piirangu põhimõtet. Nobel Digital kui volitatud töötleja on kohustatud kustutama kõik Teenuse osutamise raames kogutud või teatavaks saanud isikuandmed viivitamata raamlepingu lõppedes, kuid mitte hiljem kui 1 aasta jooksul pärast Teenuse osutamist, v.a juhul kui pikem säilitustähtaeg tuleneb kohalduvatest seadustest.

10.6.     Nobel Digital teavitab Klienti turvaintsidendi (sündmus, mis kahjustab võrgu- ja infosüsteemide turvalisust) toimumisest või isikuandmetega seonduvast rikkumisest (sh isikuandmete lekkest) viivitamatult.

11.          Raamlepingu muutmine

11.1.       Raamlepingut saab muuta ja täiendada üksnes kirjalikult mõlema Poole kokkuleppel, v.a raamlepingu punktid 6 ja 10, mida võib Nobel Digital muuta ühepoolselt. Kõiki Poolte kokkuleppel tehtud muudatusi ja täiendusi ning Nobel Digitali ühepoolselt tehtud muudatusi käsitatakse raamlepingu lisadena.

11.2.      Raamlepingu sätete ühepoolsest muutmisest teavitab Nobel Digital Klienti vähemalt 30 päeva enne raamlepingu muudatuste jõustumist.

11.3.       Kui Klient ei nõustu raamlepingu muudatustega, on Kliendil õigus raamleping üles öelda kooskõlas raamlepingu punktiga 12.1.3. Raamlepingu ülesütlemine ei vabasta Pooli kohustusest täita raamlepingust kuni ülesütlemiseni tekkinud kohustusi, kusjuures nende kohustuste täitmise osas kohaldatakse Poolte vahel seni kehtinud raamlepingu sätteid.

11.4.      Kui Klient ei ütle raamlepingut üles 30 päeva jooksul arvates raamlepingu muudatuste jõustumise kohta teate saamisest loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet nõustuda muudetud raamlepinguga ja ei oma sellega seoses Nobel Digitali vastu mistahes pretensioone.

11.5.       Muudetud raamleping on jõustumise kuupäevast Pooltele täitmiseks kohustuslik. Varem kehtinud raamlepingu sätted kaotavad uute jõustumisest kehtivuse.

12.          Raamlepingu lõppemine ja ülesütlemine

12.1.      Raamleping lõpeb:

12.1.1.             Poolte kirjalikul kokkuleppel;

12.1.2.            60-päevase etteteatamisega korralisel ülesütlemisel;

12.1.3.            30-päevase etteteatamisega ülesütlemisel Kliendi poolt arvates muudatuste jõustumise kohta teate saamisest, kui ta ei nõustu raamlepingu tingimuste ühepoolse muutmisega vastavalt raamlepingu punktile 11;

12.1.4.            erakorralisel ülesütlemisel kummagi Poole poolt;

12.1.5.            Kliendi saneerimise- või pankrotimenetluse korral vastavasisulise avalduse esitamisest kohtule;

12.1.6.            Kliendi õigusjärglaseta lõppemisel.

12.2.      Nobel Digitalil on õigus raamleping ette teatamata erakorraliselt üles öelda Kliendipoolse olulise rikkumise korral, milleks on muuhulgas, kuid mitte ainult:

12.2.1.           Kliendi rahaline võlgnevus Nobel Digitali ees, mida Klient ei ole tasunud ka pärast Nobel Digitali vastavasisulist meeldetuletust;

12.2.2.          Kliendi poolne informatsiooni edastamata jätmine kauem kui 60 päeva, millest sõltub Teenuse osutamine ehk ilma milleta ei ole võimalik Nobel Digitalil Teenust osutada ning mille esitamise vajadusele on Nobel Digital täiendavalt osundanud.

12.3.      Raamlepingu erakorralise ülesütlemise korral kohustuvad Pooled täitma nõuetekohaselt kõik pooleliolevad kohustused, mis on tekkinud paralleelselt mõne teise Teenuse tellimise tulemusena enne raamlepingu ülesütlemist, välja arvatud juhul kui Teenuse osutamine on otseselt seotud ülesütlemise põhjustanud Teenuse osutamisega või kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda Teenuse osutamise jätkamist kuni kokkulepitud tähtpäevani. Teisi Teenuseid võib sellises olukorras edasi osutada kuni Kliendi poolt Teenuse eest tasutud ettemaksega kaetud perioodi lõppemiseni.

12.4.      Poolte kokkuleppel raamlepingu lõpetamisel on Klient kohustatud katma kõik raamlepingu lõpetamisele eelnevad Teenuse osutamisega seotud kulud.

12.5.      Kui raamlepingu ülesütlemise aluseks on Kliendi poolne punktis 6.2.1 viidatud rikkumine, on Nobel Digitalil õigus raamlepingu ülesütlemisel kohaldada leppetrahvi kuni 50% Tellimuse jääkväärtusest.

12.6.      Kui raamlepingu ülesütlemine Kliendi poolt toimub 14 päeva jooksul Kliendi soovitud Tellimuse esitamisest, on Nobel Digitalil õigus nõuda Kliendilt raamlepingujärgsete kohustuste täitmist proportsionaalselt 1 kuu tasu ulatuses.

12.7.      Raamlepingu ülesütlemine ja lõppemine ei vabasta Poolt raamlepingu kehtivuse ajal tekkinud kohustustest.

13.          Teabevahetus

13.1.       Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse kooskõlas raamlepinguga esitatuks ja kätte antuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele Poolele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis raamlepingus märgitud kontaktandmetel.

13.2.      Raamlepingus märgitud kontaktandmete muutumisest teatab Nobel Digital Kliendile oma kodulehel aadressil www.nobeldigital.ee

13.3.      Klient teavitab viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Nobel Digitali oma kontaktandmete muutumisest.

14.         Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

14.1.      Raamlepingule kohaldub Eesti õigus.

14.2.      Poolte vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse ennekõike läbirääkimiste teel.

14.3.      Läbirääkimiste ebaõnnestumise korral lahendatakse vaidlus Nobel Digitali asukohajärgses kohtus.

15.          Lõppsätted

15.1.       Kui Tellimuses on mõni raamlepingus kajastatud tingimus kokku lepitud teisiti, kohaldub vastavas osas Tellimuses kokkulepitu.

15.2.      Kui mõni raamlepingu säte satub vastuollu õigusaktiga, jääb raamleping muus osas kehtima.

15.3.      Raamlepingu tekst on kättesaadav Nobel Digitali kodulehel: www.nobeldigital.ee/leping/veebiteenuste-raamleping

Nobel Digital OÜ

Asukoht: Vana-Lõuna tn 39/1, 19094 Tallinn

Registrikood: 10047161

KMKR nr: EE100289268

Arvelduskonto: EE871010220213810226 AS SEB Pank

Telefon: +372 630 0300

Koduleht: www.nobeldigital.ee

E-post: info@nobeldigital.ee

[1] Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/467EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)