Digiturundus pole homme see, mis ta oli eile. Aitame sinul leida digimaailma kiiresti muutuvas keskkonnas soovitud tulemusteni viiva tee.

UX/UI audit on kodulehtede ja e-poe optimeerimine selleks, et kliendil oleks seal võimalikult hea viibida.

Muudame SEO abil sinu veebilehe Google’i jaoks meeldivamaks, et see tõuseks otsingumootoris kõrgemale kohale, tõmbaks rohkem tähelepanu ning sinu äri saaks rohkem kliente.

Valmistame sulle tänapäevase veebilehe või e-poe – kiire ning kasutaja- ja mobiilisõbraliku. Vajadusel kirjutame tekstid ning pildistame sisumaterjali.

Teenuste raamleping

Kehtivad alates 01.01.2022

1.             Mõisted

1.1.          Nobel Tech – Nobel Tech OÜ, registrikood 16315036, asukoht Vana-Lõuna tn 39/1, 19094 Tallinn;

1.2.         Klient – juriidiline isik, kes on Nobel Techile avaldanud soovi tellida ühte või mitut Nobel Techi poolt osutatavat Teenust;

1.3.         Pool – Nobel Tech või Klient, koos nimetatud Pooled;

1.4.         Teenus – Nobel Techi poolt Kliendile osutatav SyncMe teenus, Ee.ee teenus või 1182 teenus;

1.5.         Tellimus – Kliendi poolt tellitud ja Nobel Techi poolt aktsepteeritud Teenuse tellimus, mis sisaldab osutatava Teenuse mahtu, hinda ja tasumise korda.

2.            Raamlepingu eesmärk, ulatus ja tõlgendamine

2.1.         Käesoleva raamlepingu eesmärgiks on reguleerida Pooltevahelisi õigussuhteid, mis võivad tekkida ühe või mitme Teenuse tellimisel raamlepingu alusel, kusjuures Pooltevahelised õigused ja kohustused sisalduvad lisaks raamlepingule ka raamlepingu alusel vormistatud Tellimustes.

2.2.        Klient võib raamlepingu alusel tellida Nobel Techilt ühte või mitut Teenust. Raamleping loetakse sõlmituks esimese Tellimuse kinnitamisest Kliendi poolt, mille alusel saab Klient edaspidi tellida vajadusel täiendavaid Teenuseid. Tellimuse kinnitamisena käsitavad Pooled Kliendi poolt teostatud esimest makset Tellimuse alusel.

2.3.        Raamlepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kohaldatakse kõikidele käesolevas raamlepingus loetletud Teenustele.

2.4.        Lisaks raamlepingule juhinduvad Pooled omavahelistes suhetes õigusaktidest, hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest.

2.5.        Iga raamlepingu sätet tõlgendatakse koos vastavate raamlepingu teiste sätetega, lähtudes raamlepingu mõttest, eesmärgist ja Poolte vahelisest praktikast.

3.            Raamlepingu tähtaeg

3.1.         Raamleping on sõlmitud tähtajatuna.

4.            Intellektuaalne omand

4.1.         Nobel Techi poolt Teenuse osutamise raames loodud mistahes intellektuaalne omand kuulub tingimusteta Nobel Techi omandisse. Nobel Tech ja Klient võivad kirjalikus vormis kokku leppida intellektuaalse omandi teistsuguse õigusliku käsitluse.

4.2.        Vastava informatsiooni edastamine kolmandale osapoolele ilma Nobel Techi kirjaliku loata on keelatud.

5.             Tasu ja arveldamine

5.1.         Nobel Techil on õigus saada osutatava Teenuse eest tasu ning Kliendil on kohustus Nobel Techile osutatud Teenuse eest tasuda.

5.2.        Tasule lisandub käibemaks kehtivas määras.

5.3.         Konkreetse Teenuse tasustamise põhimõtted on reguleeritud vastava Teenuse peatükis. Täpne tasu suurus, arveldusperiood ja maksetähtaeg on märgitud Tellimuses või lepitakse Poolte vahel kokku e-kirja teel.

5.4.        Nobel Tech väljastab Kliendile elektroonse arve. Kliendi kirjaliku avalduse alusel esitatakse arve paberkandjal.

5.5.         Arve mittekättesaamine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda Teenuse eest õigeaegselt. Arve mittekättesaamisest on Klient kohustatud teavitama Nobel Techi kahe nädala jooksul Teenuse osutamisest. Kui Nobel Tech ei ole saanud Kliendilt kahe nädala jooksul teadet arve mittekättesaamise kohta, loetakse, et Klient on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.

5.6.        Klient kohustub tasuma arvel märgitud summa Nobel Techi arvelduskontole hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks.

5.7.         Tasu maksmise kohustus loetakse täidetuks, kui kogu arvel märgitud summa on laekunud Nobel Techi arvelduskontole.

5.8.        Maksetähtpäevaks tasumata summalt on Nobel Techil õigus nõuda Kliendilt viivist. Viivist arvestatakse alates arvele märgitud maksetähtpäevale järgnevast kalendripäevast 0,2% tasumata põhisummalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.

5.9.        Lisatööde eest tasutakse vastavalt Nobel Techi ja Kliendi igakordsele sellekohasele kokkuleppele.

5.10.      Laekunud summast loetakse kaetuks esimeses järjekorras tehtud kulutused, teises järjekorras viivised, kolmandas järjekorras intressid ja viimasena põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunud samaliigiline kohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud kohustust.

5.11.       Kliendi poolt arve tasumata jätmise korral on Nobel Techil õigus oma kohustuse täitmisest keelduda, kuni Klient on kõik oma sissenõutavaks muutunud rahalised kohustused Nobel Techi ees täielikult ja kohaselt täitnud või raamleping kooskõlas punktiga 15.2.1 ühepoolselt ilma Kliendile ette teatamata üles öelda juhul, kui Klient ei ole oma võlgnevust Nobel Techi ees tasunud ka viimase poolt antud mõistliku täiendava tähtaja jooksul.

5.12.      Raamlepingu ülesütlemine Nobel Techi poolt ei vabasta Klienti kohustusest tasuda ülesütlemise eelselt osutatud Teenuste eest.

5.13.      Kui Klient ei täida maksekohustusi nõuetekohaselt, on Nobel Techil õigus loovutada Kliendi vastu tekkinud võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule ning edastada võlanõudega seotud andmed Nobel Techi poolt volitatud ettevõtetele (nt inkasso- ja krediidiinfo ettevõtted). Nobel Techi nõudmisel on Klient kohustatud hüvitama Nobel Techile kulud, mis on  tekkinud seoses võlanõude sissenõudmisega Nobel Techi ja/või kolmanda isiku poolt.

6.   SyncMe teenus

6.1.                  SyncMe teenuse sisu, tellimine ja osutamine

6.1.1. SyncMe teenus on Nobel Techi ja tema koostööpartneripartneri (Yext Limited) poolt Kliendile SyncMe brändi all osutatav andmete avaldamise ja halduse teenus, mille täpne kirjeldus on avaldatud syncme.ee veebilehel.

6.1.2. SyncMe teenuse eesmärgiks on andmete avaldamise, halduse ja edastuse kaudu tagada Kliendi parem leitavus otsingumootorites, kaardirakendustes, sotsiaalmeedias ja internetikataloogides. Nobel Tech teeb omalt poolt kõik mõistlikult võimaliku, et avaldada Kliendi andmed võimalikult headel positsioonidel kõigi SyncMe teenusega hõlmatud võrgustikku kuuluvate andmeavaldajate rakendustes.

6.1.3. SyncMe teenust osutatakse vastavalt Kliendi valitud paketile.

6.1.4. Tellimuse esitamiseks valib Klient veebilehel syncme.ee/paketid endale sobiva paketi või esitab päringu e-posti (info@nobeltech.ee; info@1182.ee) või telefoni (+372 6300200) teel.

6.1.5. Veebilehel tellimise esitamise korral sisestab Klient oma ettevõtte nime, juriidilise aadressi, kontakttelefoni numbri ja kontaktisiku e-posti aadressi, valib sobiva maksemeetodi, kinnitab kasutustingimustega nõustumise ning sooritab ettemakse.

6.1.6. E-posti või telefoni teel päringu esitamise järgselt võtab Nobel Techi müügiesindaja Kliendiga ühendust, tutvustab Teenust ja pakette ning koostab vastavalt Kliendi sisendile Tellimuse, millele on lisatud avaldatavad kliendiandmed. 6.1.7. Pärast ettemakse sooritamist saadab Nobel Tech Kliendile e-posti teel kinnituse Tellimuse laekumise kohta, edastab vajalikud ligipääsud ja aktiveerib Teenuse kahe tööpäeva jooksul.

6.1.8. SyncMe teenuse osutamisele asumise eeltingimuseks on Kliendi poolt eelkinnitust vajavatele platvormidele (Tripadvisor, Trustpilot, Facebook, Google ja teised) ligipääsukoodide edastamine e-posti aadressile info@syncme.ee või kontode iseseisev linkimine platvormile sisse logides.

6.1.9. Nobel Tech hakkab SyncMe teenust osutama ühe nädala jooksul pärast vajalike juurdepääsude saamist ning Tellimuse eest ettemakse laekumist.

6.1.10. Klient kohustub SyncMe teenuse osutamiseks vajalikud andmed esitama Nobel Techile 5 kalendripäeva jooksul pärast ettemakse tasumist, v.a. juhul, kui kirjalikult on kokku lepitud teisiti.

6.1.11. Teenuse osutamiseks vajalike andmete tähtaegselt esitamata jätmise korral on Nobel Techil õigus Tellimusest taganeda. Kliendile tema poolt tasutud ettemakset ei tagastata ning see loetakse Kliendipoolse rikkumise eest tasutud leppetrahviks, mille arvel Nobel Tech katab  Teenuse aktiveerimisega kaasnenud halduskulud.

6.1.12. Klient kohustub andmete avaldamiseks ja muutmiseks andma Nobel Techile vajalike õigustega juurdepääsu juba olemasolevatele SyncMe teenusega hõlmatud võrgustikku kuuluvatele kanalitele. Juhul kui Klient ei ole neid kontosid eelnevalt teinud, siis teeb seda SyncMe teenuse raames Nobel Tech. Nobel Tech on kohustatud andma Kliendile juurdepääsu Nobel Techi poolt loodud Google Minu Ettevõtte, Facebooki, Tripadvisori ja Trustpiloti profiilidele.

6.1.13. SyncMe teenuse kvaliteedi tagamise ja ebakorrektsete andmete avaldamise vältimiseks on Klient kohustatud andmetes tehtavatest muudatustest Nobel Techi ette teavitama vähemalt 5 tööpäeva või teostama andmete muudatused iseseisvalt, kasutades selleks talle edastatud konto ligipääsu. Juhul kui Klient rikub nimetatud kohustust, mille tulemusena tuleb töid ringi teha, hinnastatakse sellise töö maht uuesti ning see kuulub Kliendi poolt tasumisele.

6.1.14. Nobel Tech saadab Kliendile Teenuse osutamisel tehtud tööde ja nende tulemuste kohta raporti vastavalt valitud paketile.

6.1.15. Nobel Tech ei vastuta Teenuse osutamise ajal ega pärast seda Kliendi veebilehele Kliendi enda või kolmandate osapoolte poolt tehtud muudatuste eest, mis võivad mõjutada veebilehe otsingutulemusi, profiilidel avaldatud andmeid ja nende kvaliteeti.

6.1.16. Nobel Techil on õigus keelduda Tellimuse täitmisest, kui tal tekib kahtlus, et Tellimuse täitmine võib kahjustada kolmandate isikute õigusi või Kliendi poolt esitatud andmed võivad olla vastuolus õigusaktide või heade kommetega.

6.1.17. SyncMe teenuse Tellimus on tähtajatu. Kliendil on võimalik SyncMe teenusest loobuda teavitades sellest Nobel Techi kirjalikult vähemalt 60 päeva ette. Loobumisel juba tasutud ettemakset ei tagastata. Paketti saab kasutada kuni ettemaksega kaetud perioodi lõpuni, misjärel pakett suletakse.

6.1.18. SyncMe.ee e-poes olevad pildid on illustratiivse tähendusega.

6.2.                 Tasumine SyncMe teenuse eest

6.2.1. Klient kohustub tasuma Nobel Techile SyncMe teenuse ning lisatööde eest. Tasu suurus sõltub valitud paketist ning Nobel Techi teostatud lisatööde mahust.

6.2.2. Teenuse eest tasumine toimub Kliendi valikul kas kuiste või aastaste ettemaksetena. Tasu jooksval kuul tellitud lisatööde eest lisatakse järgmise kuu arvele.

6.2.3. Teenuse eest on võimalik tasuda arve alusel või kasutades online maksemeetodeid.

7.    Ee.ee teenus

7.1. Ee.ee teenuse sisu, tellimine ja osutamine

7.1.1.     Ee.ee teenuse ettevõtjaportaalis veebiaadressil ettevotjaportaal.ee.ee on võimalik ettevõtte andmete avaldamine ja haldus, digitaalse kliendikommunikatsiooni haldus, online reklaam ning veebilehtede loomine ja haldus.

7.1.2.    Ee.ee teenusega pakub Nobel Tech koos oma teenuspartneriga (Excelsea) ettevõtjatele digitaalset kohalolu otsingumootorites, kaardirakendustes, sotsiaalmeedias, veebilehel, internetikataloogides ning lisaks digitaalset reklaami Google’i, Facebooki ja Ee.ee kanalites. Nobel Tech teeb omalt poolt kõik mõistlikult võimaliku, et tagada platvormi töökindlus, avaldada Kliendi andmed võimalikult headel positsioonidel ja pakkuda kvaliteetset meediavahendusteenust.

7.1.3.    Ee.ee teenust osutatakse vastavalt Kliendi valitud paketile või tootele.

7.1.4.    Tellimuse esitamiseks valib Klient ettevõtjaportaalis endale sobiva paketi või toote või esitab päringu e-posti (info@nobeltech.ee; info@1182.ee) või telefoni (+372 6300200) teel.

7.1.5.     Ettevõtjaportaalis Ee.ee Teenuse tellimiseks tuleb pärast sobiva paketi või toote valimist kontrollida ettevõtte andmeid (nimi ja aadress), lisada ettevõtte registrikood ning olemasolu korral käibemaksukohustuslase number. Lisaks tuleb Ee.ee Teenuse esmakordsel tellimisel ettevõtjaportaalis sisestada krediitkaardi andmed (kaardi haldaja nimi, kaardi number, kehtivuse lõpp, CVC ja arve postikood), mida kasutatakse ostu tegemiseks.

7.1.6.    E-posti või telefoni teel päringu esitamise järgselt võtab Nobel Techi müügiesindaja Kliendiga ühendust, tutvustab Teenust, pakette ja tooteid ning koostab vastavalt Kliendi sisendile Tellimuse, millele on lisatud avaldatavad kliendiandmed.

7.1.7.     Ee.ee teenuse kasutamiseks peab Klient looma konto Ee.ee teenuse ettevõtjaportaalis. Konto saab luua ka läbi Facebook`i ja Google`i. Konto loomisel sisestatud ettevõtte ja tema esindaja andmete põhjal luuakse Kliendile esimene asukoht. Asukohti võib luua ka mitu.

7.1.8.    Peale edukat Tellimuse esitamist saab Klient kinnituse, et Tellimus on vastu võetud. Tellitud toode või pakett aktiveeritakse koheselt, kui ettemakse on laekunud.

7.1.9.    Klient saab e-postile arve, mis kinnitab ettemakse laekumist. Tasutud arveid saab näha ka ettevõtjaportaalis. Kui makse teostamine ei õnnestunud, näidatakse ettevõtjaportaalis teavitust makse ebaõnnestumise kohta.

7.1.10.  Ee.ee teenuse Tellimus on tähtajatu. Kliendil on võimalik Ee.ee teenusest loobuda teavitades sellest Nobel Techi kirjalikult vähemalt 60 päeva ette. Klient saab tellitud tootest või paketist loobuda ka ettevõtjaportaalis. Loobumisel juba tasutud ettemakset ei tagastata. Toodet või paketti saab kasutada kuni ettemaksega kaetud perioodi lõpuni, misjärel toode või pakett suletakse.

7.2.                  Tasumine Ee.ee teenuse eest

7.2.1.    Klient kohustub tasuma Nobel Techile Ee.ee teenuse ning lisatööde eest. Tasu suurus sõltub valitud tootest või paketist ning Nobel Techi teostatud lisatööde mahust.

7.2.2.    Teenuse eest tasumine toimub Kliendi valikul kas kuiste või aastaste ettemaksetena. Tasu jooksval kuul tellitud lisatööde eest lisatakse järgmise kuu arvele.

7.2.3.    Teenuse eest on võimalik tasuda arve alusel või kasutades online maksemeetodeid.

8.   1182 teenus

8.1.                  1182 teenuse sisu, tellimine ja osutamine

8.1.1.     1182 teenus on Nobel Techi poolt Kliendile 1182 brändi all osutatav andmete avaldamise ja halduse teenus, mille täpne kirjeldus on avaldatud 1182.ee veebilehel.

8.1.2.    1182 teenuse eesmärgiks on andmete avaldamise, halduse ja edastuse kaudu tagada Kliendi parem leitavus 1182.ee ja Ee.ee portaalis. Nobel Tech teeb omalt poolt kõik mõistlikult võimaliku, et avaldada Kliendi andmed võimalikult headel positsioonidel kõigi Teenuse võrgustikku kuuluvate andmeavaldajate rakendustes.

8.1.3.    1182 teenust osutatakse vastavalt Kliendi valitud paketile.

8.1.4.    Tellimuse esitamiseks edastab klient päringu e-posti (info@nobeltech.ee; info@1182.ee) või telefoni (+372 6300200) teel. Nobel Techi müügiesindaja võtab Kliendiga ühendust, tutvustab Teenust ja pakette ning koostab vastavalt Kliendi sisendile Tellimuse, millele on lisatud avaldatavad kliendiandmed.

8.1.5.    Nobel Tech hakkab 1182 teenust osutama ühe nädala jooksul pärast Tellimuse kinnitamist, vajaliku avaldatava info edastamist ning Tellimuse eest ettemakse laekumist.

8.1.6.    Klient kohustub 1182 teenuse osutamiseks vajalikud andmed esitama Nobel Techile viie kalendripäeva jooksul pärast ettemakse tasumist, v.a. juhul, kui kirjalikult on kokku lepitud teisiti.

8.1.7.    Teenuse osutamiseks vajalike andmete tähtaegselt esitamata jätmise korral on Nobel Techil õigus Tellimusest taganeda. Kliendile tema poolt tasutud ettemakset ei tagastata ning see loetakse Kliendipoolse rikkumise eest tasutud leppetrahviks, mille arvel Nobel Tech katab Teenuse aktiveerimisega kaasnenud halduskulud.

8.1.8.    Klient kohustub andmete avaldamiseks ja muutmiseks edastama info Nobel Techi või 1182 teenuse e-postile, mis on avaldatud 1182 teenuse veebilehel.

8.1.9.    1182 teenuse kvaliteedi tagamise ja ebakorrektsete andmete avaldamise vältimiseks on Klient kohustatud andmetes tehtavatest muudatustest Nobel Techi ette teavitama vähemalt 5 tööpäeva. Juhul kui Klient rikub nimetatud kohustust, mille tulemusena tuleb töid ringi teha, hinnastatakse sellise töö maht uuesti ning see kuulub Kliendi poolt tasumisele.

8.1.10. Nobel Tech ei vastuta Teenuse osutamise ajal ega pärast seda Kliendi veebilehele Kliendi enda või kolmandate osapoolte poolt tehtud muudatuste eest, mis võivad mõjutada veebilehe otsingutulemusi, profiilidel avaldatud andmeid ja nende kvaliteeti.

8.1.11.  Nobel Techil on õigus keelduda Tellimuse täitmisest, kui tal tekib kahtlus, et Tellimuse täitmine võib kahjustada kolmandate isikute õigusi või Kliendi poolt esitatud andmed võivad olla vastuolus õigusaktide või heade kommetega.

8.1.12. 1182 teenuse Tellimus on tähtajatu. Kliendil on võimalik 1182 teenusest loobuda teavitades sellest Nobel Techi kirjalikult vähemalt 60 päeva ette.  Loobumisel juba tasutud ettemakset ei tagastata. Paketti saab kasutada kuni ettemaksega kaetud perioodi lõpuni, misjärel pakett suletakse.

8.1.13. 1182.ee infoportaalis olevad pildid on illustratiivse tähendusega.

8.2.                 Tasumine 1182 teenuse eest

8.2.1.    Klient kohustub tasuma Nobel Techile 1182 teenuse ning lisatööde eest. Tasu suurus sõltub valitud paketist ning Nobel Techi teostatud lisatööde mahust.

8.2.2.   Teenuse eest tasumine toimub Kliendi valikul kas kuiste või aastaste ettemaksetena. Tasu jooksval kuul tellitud lisatööde eest lisatakse järgmise kuu arvele.

8.2.3.   Teenuse eest on võimalik tasuda arve alusel.

9.            Kliendi õigused ja kohustused

9.1.         Kliendil on õigus:

9.1.1.              nõuda Nobel Techilt Tellimuses kokku lepitud Teenuse ja vajadusel lisateenuse osutamist;

9.1.2.             anda omapoolseid soovituslikke juhiseid Teenuse osutamiseks;

9.1.3.             küsida ja saada regulaarset infot osutatava Teenuse progressi kohta;

9.1.4.             öelda raamleping rikkumise korral üles vastavalt kehtivale seadusele.

9.2.        Kliendil on kohustus:

9.2.1.             edastada Nobel Techile viivitamatult pärast Tellimuse aktsepteerimist kogu Teenuse osutamiseks vajalik informatsioon, arvestades konkreetse Teenuse osutamise tingimusi;

9.2.2.            võtta Nobel Techilt vastu Teenuse osutamise tulem ning see üle vaadata ja/või teavitada Nobel Techi viivitamata avastatud puudustest;

9.2.3.            maksta Nobel Techile Teenuse eest kokkulepitud tasu;

9.2.4.            anda Nobel Techile juhiseid juhul, kui viimane palub neid Kliendilt seoses Teenuse osutamisega;

9.2.5.            hüvitada raamlepingu rikkumisega Nobel Techile tekitatud kahju;

9.2.6.            järgida raamlepingus sätestatud tingimustel ja korras konfidentsiaalsuskohustust.

10.         Nobel Techi õigused ja kohustused

10.1.      Nobel Techil on õigus:

10.1.1.           saada osutatud Teenuse eest tasu;

10.1.2.          saada Kliendilt juhiseid juhul, kui Teenuse osutamise käigus tekib probleeme, mida ei ole võimalik lahendada Kliendi panuseta;

10.1.3.          keelduda sellise teenuse osutamisest, mida ei sisaldunud algses Tellimuses või mis ei kuulu eraldi tasustavate lisateenuste hulka;

10.1.4.          Teenuse osutamisest taganeda, kui Klient ei anna kokkulepitud tähtaja jooksul Nobel Techile vajalikku sisendit Teenuse osutamiseks, mille tulemusena ei ole Nobel Techil võimalik Teenust osutada;

10.1.5.          nõuda Kliendilt raamlepingus kokkulepitud olukorras leppetrahvi.

10.2.     Nobel Techil on kohustus:

10.2.1.          osutada Teenust oma parimate oskuste kohaselt, vajaliku täpsuse ja hoolega ning tähtajaks, lähtudes konkreetse Teenuse Tellimusest;

10.2.2.         pidada kinni Kliendile edastatud ajakavast, v.a. juhul, kui viivitus on tekkinud Kliendi poolt punkti 9.2.1 rikkumisest;

10.2.3.         teavitada Klienti koheselt Teenuse osutamise käigus esinevatest probleemidest;

10.2.4.         järgida raamlepingus sätestatud tingimustel ja korras konfidentsiaalsuskohustust.

11.          Vastutus

11.1.       Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.

11.2.      Nobel Tech ei vastuta tulemuste eest, mida on võimalik mõjutada kolmandatel osapooltel.

11.3.       Nobel Tech ei ole vastutav, kui Teenust ei ole võimalik osutada Kliendi poolse informatsiooni esitamata jätmise tõttu.

11.4.      Klient vastutab täielikult Nobel Techile esitatud kõigi andmete õigsuse ja õigusaktidele vastavuse eest, samuti Tellimusega esitatud andmete avaldamisega põhjustatud õigusvastaste tagajärgede eest, s.h kolmandate isikute õiguste rikkumise eest.

11.5.       Kumbki Pool vastutab enda raamlepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, s.h isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha.

11.6.      Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta raamlepingu sõlmimise, Teenuse kasutamise või osutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

12.         Pretensioonide esitamine

12.1.      Klient kohustub esitama Teenuse osutamisest tulenevad kõik pretensioonid ja nõuded Nobel Techile hiljemalt 2 kuu jooksul arvates vastava nõude sissenõutavaks muutumisest. Kui Klient eelnimetatud tähtaja jooksul Nobel Techile pretensioone ega nõudeid ei esita, samuti juhul, kui Klient ei kirjelda Nobel Techi poolset rikkumist piisavalt täpselt, ei või Klient Nobel Techi kohustuste täitmata jätmisele ega mittekohasele täitmisele tugineda.

12.2.      Erinevalt punktis 12.1. märgitust tuleb arvetega seotud pretensioonid esitada enne arvel märgitud ning kokkulepitud maksetähtpäeva saabumist.

13.         Isikuandmete töötlemine

13.1.       Raamlepingu täitmise käigus Pooltele teatavaks saav, mitte avalikult teada olev, informatsioon on konfidentsiaalne, mille avaldamine kolmandatele isikutele ei ole lubatud, välja arvatud seaduses expressis verbis ettenähtud juhtudel ja/või teise Poole eelneval kirjalikult väljendatud nõusolekul.

13.2.      Nobel Tech töötleb Teenuse osutamise raames Kliendi poolt edastatud isikuandmeid Privaatsuspoliitikas toodud viisil kooskõlas kehtiva isikuandmete kaitse regulatsiooniga. Nobel Tech töötleb isikuandmeid raamlepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning nõusoleku alusel vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse[1] artikli 6 punktile 1.

13.3.      Nobel Tech rakendab Kliendi poolt edastatud isikuandmete töötlemisele vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 32 asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete turvalise töötlemise.

13.4.      Nobel Tech on kõikide töötajatega ja Teenuse osutajatega sõlminud konfidentsiaalse teabe hoidmise lepingud, millest tulenevalt Nobel Techi töötajad ja Nobel Techile teenust osutavad isikud kohustuvad tagama nende valdusesse antud või neile teatavaks saanud Kliendi informatsiooni (sh isikuandmed) või Kliendi klientide isikuandmete konfidentsiaalsuse ja isikuandmete töötlemise kooskõlas isikuandmete kaitse regulatsiooniga.

13.5.      Nobel Tech säilitab isikuandmeid järgides isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud säilitamise piirangu põhimõtet. Nobel Tech kui volitatud töötleja on kohustatud kustutama kõik Teenuse osutamise raames kogutud või teatavaks saanud isikuandmed viivitamata raamlepingu lõppedes, kuid mitte hiljem kui 1 aasta jooksul pärast Teenuse osutamist, v.a juhul kui pikem säilitustähtaeg tuleneb kohalduvatest seadustest.

13.6.      Nobel Tech teavitab Klienti turvaintsidendi (sündmus, mis kahjustab võrgu- ja infosüsteemide turvalisust) toimumisest või isikuandmetega seonduvast rikkumisest (sh isikuandmete lekkest) viivitamatult.

14.         Raamlepingu muutmine

14.1.      Raamlepingut saab muuta üksnes kirjalikult mõlema Poole nõusolekul.

14.2.      Raamlepingu punkte 6, 7, 8 ja 13 võib Nobel Tech muuta ühepoolselt.  Raamlepingu ühepoolsest muutmisest teavitab Nobel Tech Kliendile ette vähemalt 30 päeva.

14.3.      Kui Klient ei nõustu raamlepingu muudatustega, on tal õigus raamleping üles öelda Nobel Techi poolt ühepoolselt tehtavate muudatuste jõustumisest arvates.

14.4.      Kliendi poolt Tellimuse eest tasutud ettemakse, mis ületab punkti 14.3 kohaselt üles öeldud raamlepingu kehtivuse perioodi, tagastatakse Kliendile 30 päeva jooksul raamlepingu lõppemisest.

14.5.      Kui Klient ei ole raamlepingu lõpetamise soovist teavitanud vastavalt punktile 14.4, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet nõustuda muudetud raamlepinguga ja ei oma sellega seoses Nobel Techi vastu mistahes pretensioone.

14.6.      Muudatus on jõustumise kuupäevast arvates raamlepingu lahutamatuks osaks ning Pooltele täitmiseks kohustuslik.

15.          Raamlepingu lõppemine ja ülesütlemine

15.1.       Raamleping lõpeb:

15.1.1.             Poolte kirjalikul kokkuleppel;

15.1.2.            raamlepingu ülesütlemisel punkti 14.3 alusel;

15.1.3.            raamlepingu korralisel ülesütlemisel mitte vähem kui kahekuulise etteteatamisega kummagi Poole poolt;

15.1.4.            Kliendi saneerimise- või pankrotimenetluse korral;

15.1.5.            Kliendi õigusjärglaseta lõppemisel.

15.2.      Nobel Techil on õigus raamleping ette teatamata erakorraliselt üles öelda Kliendi poolse olulise raamlepingu rikkumise korral, milleks on muuhulgas, kuid mitte ainult:

15.2.1.           Kliendi rahaline võlgnevus Nobel Techi ees, mida Klient ei ole tasunud ka pärast vastavasisulist meeldetuletust Nobel Techi poolt;

15.2.2.          Kliendi poolne informatsiooni edastamata jätmine, millest sõltub Teenuse osutamine ja ilma milleta ei ole võimalik Nobel Techil Teenust osutada ning mille esitamise vajadust on Nobel Tech täiendavalt meelde tuletanud.

15.3.      Raamlepingu erakorralise ülesütlemise korral kohustuvad Pooled täitma nõuetekohaselt pooleliolevad kohustused, mis on tekkinud ülesütlemise aluseks mitteolevate teiste Teenuste tellimisega seoses, välja arvatud juhul, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda ka nende teiste Teenuste osutamisega seotud kohustuste täitmist kuni kokkulepitud tähtpäevani. Nobel Tech täidab raamlepingu ülesütlemise aluseks mitteolnud Teenuste Tellimused, mille eest Klient on tasunud ettemaksega, kuni ettemaksega kaetud perioodi lõppemiseni.

15.4.      Kui Nobel Tech ütleb raamlepingu erakorraliselt üles punktis 15.2.1 sätestatud alusel Kliendi rahalise võlgnevuse tõttu, on Nobel Techil õigus rahuldada oma nõue Kliendi poolt teiste Teenuste eest tasutud ettemaksete arvel ning kohustus samaaegselt kõigi Tellimuste täitmine lõpetada ning võlgnevuse rahuldamisest üle jäänud ettemaksete summa tagastada 30 päeva jooksul raamlepingu lõppemisest.

15.5.      Poolte kokkuleppel raamlepingu lõpetamisel on Klient kohustatud katma kõik raamlepingu lõpetamisele eelnevad Teenuse osutamisega seotud kulud.

15.6.      Kui Nobel Tech ütleb raamlepingu korraliselt üles, kohustub ta Kliendi poolt tasutud ettemakse, mis ületab raamlepingu kehtivuse perioodi, Kliendile tagastama 30 päeva jooksul raamlepingu lõppemisest. Kui Klient ütleb raamlepingu korraliselt üles, siis tema poolt tasutud ettemakset ei tagastata.

16.         Teabevahetus

16.1.      Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse kooskõlas raamlepinguga esitatuks ja kätte antuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele Poolele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis raamlepingus märgitud kontaktandmetel.

16.2.      Raamlepingus märgitud kontaktandmete muutumisest teatab Nobel Tech Kliendile kõigi oma Teenuste veebilehtedel: https://syncme.ee/uldtingimused/

https://ee.ee/abikeskus/privaatsus/veebikeskkonna-yldtingimused
https://www.1182.ee/kasutustingimused

16.3.      Klient teavitab viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Nobel Techi oma kontaktandmete muutumisest.

17.          Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

17.1.       Raamlepingule kohaldub Eesti õigus.

17.2.      Poolte vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse ennekõike läbirääkimiste teel.

17.3.      Läbirääkimiste ebaõnnestumise korral lahendatakse vaidlus Nobel Techi asukohajärgses kohtus.

18.         Lõppsätted

18.1.      Kui Tellimuses on mõni raamlepingus kajastatud tingimus kokku lepitud teisiti, kohaldub vastavas osas Tellimuses kokkulepitu.

18.2.     Kui mõni raamlepingu säte satub vastuollu õigusaktiga, jääb raamleping õigusaktidega kooskõlas olevas osas kehtima.

18.3.      Raamlepingu tekst on kättesaadav kõigi Teenuste veebilehtedel: https://syncme.ee/uldtingimused/  https://ee.ee/abikeskus/privaatsus/veebikeskkonna-yldtingimused  https://www.1182.ee/kasutustingimused

Nobel Tech OÜ
Asukoht: Vana-Lõuna tn 39/1, 19094 Tallinn
Registrikood: 16315036
KMKR nr: EE102411199
Swedbank EE142200221077490189
Telefon: +372 630 0200
E-post: info@nobeltech.ee

[1] Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/467EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)