ET

Digiturundus pole homme see, mis ta oli eile. Aitame sinul leida digimaailma kiiresti muutuvas keskkonnas soovitud tulemusteni viiva tee.

UX/UI audit on kodulehtede ja e-poe optimeerimine selleks, et kliendil oleks seal võimalikult hea viibida.

Muudame SEO abil sinu veebilehe Google’i jaoks meeldivamaks, et see tõuseks otsingumootoris kõrgemale kohale, tõmbaks rohkem tähelepanu ning sinu äri saaks rohkem kliente.

Valmistame sulle tänapäevase veebilehe või e-poe – kiire ning kasutaja- ja mobiilisõbraliku. Vajadusel kirjutame tekstid ning pildistame sisumaterjali.

Agentuuritööde raamleping

Kehtivad alates 01.01.2022

1.             Mõisted

1.1.          Nobel Digital – Nobel Digital OÜ, registrikood 10047161, asukoht Vana-Lõuna tn 39/1, 19094 Tallinn;

1.2.         Klient – juriidiline isik, kes on Nobel Digitalile avaldanud soovi tellida Nobel Digitali poolt osutatavat Teenust;

1.3.         Pool – Nobel Digital või Klient, koos nimetatud Pooled;

1.4.         Teenus – Nobel Digitali poolt Kliendile osutatavad agentuuritööd (s.h meediateenuste vahendamine ja haldus, kodulehe otsingumootoritele optimeerimine ja loovlahendused). Nobel Digital jätab endale õiguse teha muudatusi/täiendusi agentuuritööde loetelus.

1.5.         Tellimus – Kliendipoolse Teenuse tellimuse alusel Nobel Digitali poolt tehtud pakkumine, mis on omakorda Kliendi poolt aktsepteeritud ning sisaldab osutatava Teenuse kirjeldust, mahtu, orienteeruvat ajakulu, hinda ja tasumise korda. Tellimuse üksikasju võivad Pooled täpsustada e-kirjavahendusel.

2.            Raamlepingu eesmärk, ulatus ja tõlgendamine

2.1.         Käesoleva raamlepingu eesmärgiks on reguleerida Pooltevahelisi õigussuhteid, mis tekivad Teenuste tellimisel raamlepingu alusel, kusjuures Pooltevahelised õigused ja kohustused sisalduvad lisaks raamlepingule ka raamlepingu alusel vormistatud Tellimuses.

2.2.        Klient võib raamlepingu kehtivuse jooksul tellida Nobel Digitalilt kõiki raamlepingu alusel osutatavaid Teenuseid. Seejuures loetakse raamleping sõlmituks esimese Tellimuse kinnitamisest Kliendi poolt, mille alusel saab Klient edaspidi tellida vajadusel täiendavaid Teenuseid. Tellimuse kinnitamisena käsitavad Pooled Kliendi poolt teostatud esimest makset Tellimuse alusel.

2.3.        Raamlepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kohaldatakse kõikidele käesolevas raamlepingus loetletud Teenustele.

2.4.        Lisaks raamlepingule juhinduvad Pooled omavahelistes suhetes õigusaktidest, hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.

2.5.        Iga raamlepingu sätet tõlgendatakse koos vastavate raamlepingu teiste sätetega, lähtudes raamlepingu mõttest, eesmärgist ja Poolte vahelisest praktikast.

3.            Raamlepingu tähtaeg

3.1.         Raamleping on sõlmitud tähtajatult.

4.            Intellektuaalne omand

4.1.         Nobel Digitali poolt Teenuse raames loodud mistahes intellektuaalne omand (sh nt loovidee, disainilahendused, kampaania loomiseks kasutatavad dokumendid, informatsioon, konto ja seadistus) kuulub tingimusteta Nobel Digitalile. Nobel Digital ja Klient võivad kirjalikus vormis kokku leppida intellektuaalse omandi teistsuguse õigusliku käsitluse.

4.2.        Vastava informatsiooni edastamine kolmandale osapoolele ilma Nobel Digitali kirjaliku loata on keelatud.

5.            Tasu ja arveldamine

5.1.         Nobel Digitalil on õigus saada osutatava Teenuse eest tasu ning Kliendil on kohustus Nobel Digitalile osutatud Teenuse eest tasuda.

5.2.        Tasule lisandub käibemaks kehtivas määras.

5.3.         Konkreetse Teenuse tasustamise põhimõtted on reguleeritud vastava Teenuse alapunktis. Täpne Teenuse tasu suurus, teenuse- ja arveldusperiood, samuti maksetähtaeg on märgitud Tellimuses.

5.4.        Nobel Digital väljastab Kliendile elektroonse arve. Kliendi kirjaliku avalduse alusel esitatakse arve paberkandjal.

5.5.         Arve mittekättesaamine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda Teenuste eest õigeaegselt. Arve mittesaamisest on Klient kohustatud teavitama Nobel Digitali kahe nädala jooksul Teenuse osutamisest. Kui Nobel Digital ei ole saanud Kliendilt kahe nädala jooksul teadet arve mitte kättesaamise kohta loetakse, et Klient on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.

5.6.        Klient kohustub tasuma arvel märgitud summa Nobel Digitali arvelduskontole hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks.

5.7.         Tasu maksmise kohustus loetakse täidetuks, kui kogu arvel märgitud summa on laekunud Nobel Digitali arvelduskontole.

5.8.        Maksetähtpäevaks tasumata summalt on Nobel Digitalil õigus nõuda Kliendilt viivist. Viivist arvestatakse alates arvele märgitud maksetähtpäevale järgnevast kalendripäevast 0,2% tasumata põhisummalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.

5.9.        Lisatööde eest tasutakse vastavalt Nobel Digitali ja Kliendi igakordsele sellekohasele kokkuleppele.

5.10.      Laekunud summast loetakse kaetuks esimeses järjekorras tehtud kulutused, teises järjekorras viivised, kolmandas järjekorras intressid ja viimasena põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunud kohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud põhikohustust.

5.11.       Kliendi poolt Nobel Digitali arve tasumata jätmise korral on Nobel Digitalil õigus oma kohustuse täitmisest keelduda, kuni Klient on kõik oma sissenõutavaks muutunud rahalised kohustused Nobel Digitali ees täielikult ja kohaselt täitnud või raamleping kooskõlas punktiga 15.2.1 ühepoolselt ilma Kliendile ette teatamata üles öelda juhul, kui Klient ei ole oma võlgnevust Nobel Digitali ees likvideerinud ka viimase poolt antud mõistliku täiendava tähtaja jooksul.

5.12.      Raamlepingu ülesütlemine Nobel Digitali poolt ei vabasta Klienti kohustusest tasuda ülesütlemise eelselt osutatud Teenuste eest.

5.13.      Kui Klient ei täida lepingujärgseid maksekohustusi nõuetekohaselt, on Nobel Digitalil õigus loovutada Kliendi vastu tekkinud võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule ning edastada võlanõudega seotud andmed Nobel Digitali poolt volitatud ettevõtetele (nt inkasso- ja krediidiinfo ettevõtted). Nobel Digitali nõudmisel on Klient kohustatud hüvitama Nobel Digitalile kulud, mis on  tekkinud seoses võlanõude sissenõudmisega Nobel Digitali ja/või kolmanda isiku poolt.

6.            Meediateenuse vahendamine ja haldus

6.1.         Meediateenuse sisu

6.1.1.               Kliendil on võimalus tellida Nobel Digitalilt reklaamide vahendamise teenust.

6.1.2.               Teenuse osutamise eelduseks on Kliendi poolt esitatavad ligipääsud Google Analytics’isse ja/või muudele Teenuse pakkumiseks vajalikele reklaamkontodele.

6.1.3.               Kliendi veebileht peab Teenuse osutamise kestel olema ligipääsetav ja aktiivne ning Klient on kohustatud Nobel Digitali viivitamatult teavitama vastupidisest.

6.1.4.              Nobel Digital ei kohustu Teenuse osutamiseks loodud reklaamkontosid Kliendile edastama. Konto omandamiseks Kliendi poolt on vajalik vastavasisuline Pooltevaheline kokkulepe, millisel juhul seob Klient ennast minimaalselt 6-kuulise Teenuse tellimise kohustusega.

6.1.5.               Kui reklaamkonto, millelt Nobel Digital Teenust osutab, kuulus enne raamlepingu sõlmimist Kliendile, on Nobel Digitalil kontol Teenust osutades õigus eeldada minimaalselt 3-kuulise Teenuse tellimist Kliendilt.

6.1.6.              Kõik raamlepingust tulenevad pretensioonid ja nõuded kohustub Klient esitama Nobel Digitalile hiljemalt 2 nädala jooksul arvates vastava pretensiooni aluseks oleva asjaolu selgumisest või nõude sissenõutavaks muutumiseks. Kui Klient nimetatud tähtaja jooksul Nobel Digitalile pretensioone ega nõudeid ei esita, samuti juhul kui Klient ei kirjelda Nobel Digitali poolset rikkumist piisavalt täpselt, ei või Klient Nobel Digitali kohustuste täitmata jätmisele ega mittekohasele täitmisele tugineda.

6.2.        Tasu meediateenuse vahendamise ja halduse eest

6.2.1.               Arveldusperioodiks on kalendrikuu.

6.2.2.              Nobel Digitalil ei ole kohustust alustada Teenuse osutamisega enne ettemaksu laekumist.

6.2.3.              Raamlepingu ülesütlemisel või sellest taganemisel ei kuulu varasemalt makstud summad ega meediakuluks reklaamiplatvormile kantud vahendid Kliendile tagastamisele.

7.             Kodulehe otsingumootoritele optimeerimise (SEO) teenus

7.1.         SEO teenuse sisu

7.1.1.                SEO teenuse eesmärgiks on kodulehe tehnilise optimeerimise kaudu tagada kodulehe parem leitavus otsingumootorites. Klient nõustub, et Nobel Digital teeb omalt poolt kõik mõistlikult võimaliku, et viia Kliendi koduleht otsingumootorites võimalikult headele positsioonidele, kuid ei garanteeri konkreetse eesmärgi saavutamist, kuivõrd tulemus sõltub asjaoludest, mis ei ole Nobel Digitali kontrolli all (sh Kliendi kodulehe kvaliteedist ning otsingumootorite haldajatest, algoritmidest).

7.1.2.               SEO teenuse osutamise eeltingimuseks on Kliendi poolt kodulehe, millele SEO teenust soovitakse, CMS (Content Management System ehk sisuhaldussüsteem) ning FTP (File Transfer Protocoll ehk faili edastus protokoll) ligipääsu koodide edastamine Nobel Digitali e-posti aadressile.

7.1.3.               Nobel Digital osutab SEO teenust vastavalt Tellimuses märgitud mahule.

7.1.4.               Kõik SEO teenuse osutamiseks vajalikud failid (sh kuid mitte ainult tekstid, fotod, graafika) tuleb Kliendi poolt Nobel Digitalile esitada võimalikult hea kvaliteediga. Tellija annab käesolevaga Nobel Digitalile tagasivõtmatu ja piiranguteta õiguse ilma Tellija igakordse eraldi nõusolekuta tehniliselt kohandada Tellimusega esitatud märgilist informatsiooni (logod, pildid) ja graafilisi lahendusi, tagades informatsiooni visuaalse muutumatuse.

7.1.5.               Klient kohustub kodulehe optimeerimiseks vajalikud andmed esitama Nobel Digitalile 5 päeva jooksul pärast ettemaksu tasumist, v.a. juhul, kui kirjalikult on kokku lepitud teisiti. Kõnealuse kohustuse rikkumise korral on Nobel Digitalil õigus SEO teenuse osutamisest ilma ette teatamata taganeda. Kliendil ei ole sellisel juhul õigust nõuda ettemaksu tagastamist, kuna see loetakse Kliendipoolse rikkumise eest tasumisele kuuluvaks leppetrahviks.

7.1.6.               Klient kohustub andma Nobel Digitalile vajalike õigustega juurdepääsu Kliendi kodulehega seotud Google Analytics’i ja Google Search Console kontodele. Juhul kui Klient ei ole neid kontosid eelnevalt teinud, siis teeb seda SEO teenuse raames Nobel Digital. Nobel Digital on kohustatud Kliendile andma juurdepääsu Nobel Digitali poolt tehtud Google Analytics ja Google Search Console kontodele.

7.1.7.               Nobel Digital hakkab SEO teenust osutama 1 nädala jooksul pärast vajalike CMS, FTP, andmebaasi juurdepääsude võimaldamist Kliendi poolt ning eeldusel, et ettemaks on tasutud.

7.1.8.               Klient vastutab täielikult SEO teenuse tellimise käigus Nobel Digitalile esitatud andmete õigsuse, õigusaktidele ning headele kommetele vastavuse eest. Niisamuti kinnitab Klient, et Nobel Digitalile esitatud andmed (sh tekstid, kujutised ning graafilised vms lahendused), nende avaldamine ning Nobel Digitali poolt töötlemine ei riku kellegi autori- ega muid õigusi. Rikkumise esinemisel võtab Klient endale täieliku vastutuse.

7.1.9.               SEO teenuse kvaliteedi tagamise ja tööde ringitegemise vältimise eesmärgil on Klient kohustatud kodulehel tehtavatest muudatustest Nobel Digitali ette teavitama vähemalt 5 tööpäeva. Juhul, kui Klient rikub nimetatud kohustust, mille tulemusena tuleb töid ringi teha, hinnastatakse sellise töö maht uuesti, mis kuulub Kliendi poolt tasumisele.

7.1.10.            Nobel Digital saadab Kliendile SEO teenuse raames tehtud tööde ja nende tulemuste kohta raporti vastavalt tellitud mahule.

7.1.11.             Nobel Digitalil on õigus keelduda SEO teenuse osutamisest, kui Nobel Digitalil tekib kahtlus, et Tellimuse täitmine võib kahjustada kolmandate isikute õigusi või Kliendi poolt esitatud andmed võivad olla vastuolus õigusaktidega või heade kommetega.

7.2.         Tasu SEO teenuse eest

7.2.1.               SEO teenuse tasu kujuneb Nobel Digitali poolt Kliendile hinnakirja alusel vastavalt Kliendi poolt valitud SEO teenuse mahule ning Nobel Digitali poolt teostatud tööde mahule.

7.2.2.              Enne SEO teenuse osutamise alustamist kohustub Klient tasuma Nobel Digitalile ettemaksu esitatud arve alusel.

7.2.3.              Lisatööde eest tasutakse vastavalt Kliendi ja Nobel Digitali igakordsele kokkuleppele, selle puudumisel vastavalt Nobel Digitali kehtivale hinnakirjale.

8.            Loovlahendused

8.1.         Loovlahenduse teenuse sisu

8.1.1.               Loovlahenduse teenus hõlmab endas loovkontseptsiooni, disaini ja loovkirjutamist, mille käigus Nobel Digital loob ja teostab reklaame ja kampaaniaid nii digitaalses kui traditsioonilises meedias (s.h teostades vajaliku analüüsi ja strateegia).

8.1.2.              Loovlahendus luuakse Kliendi poolt kinnitatud Tellimuse alusel.

8.1.3.              Loovlahendusega seotud intellektuaalne omand kuulub tingimusteta Nobel Digitalile.

8.2.        Tasu loovlahenduse teenuse eest

8.2.1.              Loovlahenduse teenuse tasu sõltub Tellimuse kogumahust.

8.2.2.              Juhul kui esialgne Tellimus ei sisalda kõiki Kliendi poolt soovitud lahendusi, mistõttu tuleb Teenuse osutamise käigus teha täiendavaid toiminguid, vormistavad pooled Tellimuse lisa, mis kajastab lisatöid ja nendega seotud maksumust.

9.            Kliendi õigused ja kohustused

9.1.         Kliendil on õigus:

9.1.1.              nõuda Nobel Digitalilt Tellimuses märgitud Teenuse- ja vajadusel lisateenuse osutamist;

9.1.2.             anda omapoolseid soovituslikke juhiseid Teenuse osutamiseks;

9.1.3.             küsida ja saada regulaarset infot osutatava Teenuse progressi kohta;

9.1.4.             öelda raamleping korraliselt üles kooskõlas raamlepinguga;

9.1.5.             öelda raamleping rikkumise korral üles vastavalt kehtivale seadusele.

9.2.        Kliendil on kohustus:

9.2.1.             edastada Nobel Digitalile viivitamatult pärast Tellimuse aktsepteerimist kogu Teenuse osutamiseks vajalik informatsioon ja võimaldada ligipääsud arvestades konkreetse Teenusega seotud kokkuleppeid;

9.2.2.            võtta Nobel Digitalilt vastu Teenuse osutamise tulem ning see üle vaadata ja/või teavitada Nobel Digitali avastatud puudustest kooskõlas üleandmise-vastuvõtmise tingimustega;

9.2.3.            maksta Nobel Digitalile Teenuse eest kokkulepitud tasu;

9.2.4.            anda Nobel Digitalile juhiseid juhul, kui viimane palub neid Kliendilt seoses Teenuse osutamisega;

9.2.5.            hüvitada Lepingu rikkumisega Nobel Digitalile tekitatud kahju;

9.2.6.            järgida raamlepingus sätestatud tingimustel ja korras konfidentsiaalsuskohustust;

9.2.7.             mitte värvata tööle või sõlmida mistahes vormis muid koostööalaseid kokkuleppeid Nobel Digitali töötajatega või temaga seotud äriühingutega isegi juhul, kui Nobel Digitali töötaja kandideerib Kliendi juurde tööle või soovib Kliendiga sõlmida koostööalast kokkulepet omal algatusel, kuivõrd Nobel Digitali ja töötaja vaheline tööleping keelab taolise tegevuse.

10.        Nobel Digitali õigused ja kohustused

10.1.      Nobel Digitalil on õigus:

10.1.1.           saada osutatud Teenuse eest tasu ja seda ka juhul, kui Nobel Digital on kooskõlas raamlepinguga lõpetanud Teenuse osutamise;

10.1.2.          saada Kliendilt juhiseid juhul, kui Teenuse osutamise käigus tekib probleeme, mida ei ole võimalik lahendada Kliendi panuseta;

10.1.3.          keelduda sellise teenuse osutamisest, mis ei sisaldunud algses Tellimuses või mis ei kuulu eraldi tasustavate lisateenuste hulka;

10.1.4.          lõpetada kogu tellitud Teenuse osutamine juhul, kui punktis 10.1.3 kirjeldatud olukorra tõttu pole see enam võimalik;

10.1.5.          Teenuse osutamisest taganeda, kui Klient ei anna kokkulepitud tähtaja jooksul Nobel Digitalile vajalikku sisendit Teenuse osutamiseks (s.h ei võimalda vajalikke ligipääse, ei anna üle vajalikke faile jms), mille tulemusena ei ole Nobel Digitalil võimalik Teenust osutada;

10.1.6.          nõuda Kliendilt Lepingus kokkulepitud olukorras leppetrahvi.

10.2.     Nobel Digitalil on kohustus:

10.2.1.          osutada Teenust oma parimate oskuste kohaselt, vajaliku täpsuse ja hoolega ning tähtajaks lähtudes konkreetse Teenuse Tellimusest;

10.2.2.         kõrvaldada Kliendi poolt avastatud puudused;

10.2.3.         pidada kinni Kliendile edastatud ajakavast, v.a. juhul kui viivitus on tekkinud Kliendi poolt raamlepingu punkti 9.2.1 rikkumisest;

10.2.4.         teavitada Klienti koheselt Teenuse osutamise käigus esinevatest probleemidest;

10.2.5.          järgida raamlepingus sätestatud tingimustel ja korras konfidentsiaalsuskohustust.

11.          Vastutus

11.1.       Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.

11.2.      Pooled on kokku leppinud, et Nobel Digitali vastutus Lepingu järgsete kohustuste rikkumise eest on piiratud Teenuse tasu suurusega.

11.3.       Nobel Digital ei vastuta tulemuste eest, mida on võimalik mõjutada kolmandatel osapooltel (näiteks veebilehele suunatud külastajate arv võib varieeruda lähtuvalt valitud otsingumärksõnadest või otsingufraasidest jne).

11.4.      Nobel Digital ei vastuta SEO teenuse osutamise ajal ega pärast seda Kliendi kodulehele Kliendi enda või kolmandate osapoolte poolt tehtud muudatuste eest, mis võivad mõjutada kodulehe otsingutulemusi.

11.5.       Nobel Digital vabaneb vastutusest, kui Teenust ei ole võimalik osutada Kliendi poolse informatsiooni esitamata jätmise tõttu (nt ligipääs statistikale või kontodele, visuaalid, tõlked vms).

11.6.      Klient vastutab täielikult Nobel Digitalile esitatud kõigi andmete õigsuse ja õigusaktidele vastavuse eest, samuti Tellimusega esitatud andmete avaldamisega põhjustatud õigusvastaste tagajärgede eest, s.h kolmandate isikute õiguste rikkumise eest.

11.7.       Raamlepingu punkti 9.2.7 rikkumise korral, s.o Nobel Digitali töötaja tööle värbamisel või töötajaga või temaga seotud äriühinguga mistahes vormis koostöölepingu sõlmimisel kohustub Klient tasuma Nobel Digitalile leppetrahvi summas, mis võrdub Kliendi 12-kuu teenustasu kogusummaga või töötaja 6-kuu palgaga sõltuvalt sellest, kumb summa on suurem.

11.8.      Kumbki Pool vastutab enda raamlepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, s.h isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha.

11.9.      Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta raamlepingu sõlmimise, Teenuse kasutamise või osutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

12.          Pretensioonide esitamine

12.1.      Klient kohustub esitama Teenuse osutamisest tulenevad kõik pretensioonid ja nõuded Nobel Digitalile hiljemalt 60 päeva jooksul arvates vastava nõude sissenõutavaks muutumisest. Kui Klient eelnimetatud tähtaja jooksul Nobel Digitalile pretensioone ega nõudeid ei esita, samuti juhul kui Klient ei kirjelda Nobel Digitali poolset rikkumist piisavalt täpselt, ei või Klient Nobel Digitali kohustuste täitmata jätmisele ega mittekohasele täitmisele tugineda.

12.2.      Erinevalt punktis 12.1. märgitust tuleb arvetega seotud pretensioonid esitada enne arvel märgitud ning kokkulepitud maksetähtpäeva saabumist.

13.          Konfidentsiaalsus ja isikuandmete töötlemine

13.1.       Raamlepingu täitmise käigus Pooltele teatavaks saav, mitte avalikult teada olev, informatsioon on konfidentsiaalne, mille avaldamine kolmandatele isikutele ei ole lubatud, välja arvatud seaduses expressis verbis ettenähtud juhtudel ja/või teise Poole eelneval kirjalikult väljendatud nõusolekul.

13.2.      Nobel Digital töötleb Teenuse osutamise raames Kliendi poolt edastatud isikuandmeid Privaatsuspoliitikas toodud viisil kooskõlas kehtiva isikuandmete kaitse regulatsiooniga. Nobel Digital töötleb isikuandmeid raamlepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning nõusoleku alusel vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse[1] artikli 6 punktile 1.

13.3.      Nobel Digital rakendab Kliendi poolt edastatud isikuandmete töötlemisele vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 32 asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete turvalise töötlemise.

13.4.      Nobel Digital on kõikide töötajatega ja Teenuse osutajatega sõlminud konfidentsiaalse teabe hoidmise lepingud, millest tulenevalt Nobel Digitali töötajad ja Nobel Digitalile teenust osutavad isikud kohustuvad tagama nende valdusesse antud või neile teatavaks saanud Kliendi informatsiooni (sh isikuandmed) või Kliendi klientide isikuandmete konfidentsiaalsuse ja isikuandmete töötlemise kooskõlas isikuandmete kaitse regulatsiooniga.

13.5.      Nobel Digital säilitab isikuandmeid järgides isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud säilitamise piirangu põhimõtet. Nobel Digital kui volitatud töötleja on kohustatud kustutama kõik Teenuse osutamise raames kogutud või teatavaks saanud isikuandmed viivitamata raamlepingu lõppedes, kuid mitte hiljem kui 1 aasta jooksul pärast Teenuse osutamist, v.a juhul kui pikem säilitustähtaeg tuleneb kohalduvatest seadustest.

13.6.      Nobel Digital teavitab Klienti turvaintsidendi (sündmus, mis kahjustab võrgu- ja infosüsteemide turvalisust) toimumisest või isikuandmetega seonduvast rikkumisest (sh isikuandmete lekkest) viivitamatult.

14.         Raamlepingu muutmine

14.1.      Raamlepingut saab muuta ja täiendada üksnes kirjalikult mõlema Poole nõusolekul, v.a raamlepingu punkte 6, 7, 8 ja 13, mida võib Nobel Digital muuta ühepoolselt. Kõiki kirjalikke muudatusi ja täiendusi ning Nobel Digitali poolseid muudatusi käsitatakse raamlepingu lisadena.

14.2.      Raamlepingu sätete ühepoolsest muutmisest teavitab Nobel Digital Klienti vähemalt 30 päeva enne raamlepingu muudatuste jõustumist.

14.3.      Kui Klient ei nõustu raamlepingu muudatustega, on Kliendil õigus raamleping üles öelda kooskõlas raamlepingu punktiga 15.1.3. Raamlepingu ülesütlemine ei vabasta Pooli kohustusest täita raamlepingust kuni ülesütlemiseni tekkinud kohustusi, kusjuures nende kohustuste täitmise osas kohaldatakse Poolte vahel seni kehtinud raamlepingu sätteid.

14.4.      Kui Klient ei ütle raamlepingut üles 30 päeva jooksul arvates raamlepingu muudatuste jõustumise kohta teate saamisest loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet nõustuda muudetud raamlepinguga ja ei oma sellega seoses Nobel Digitali vastu mistahes pretensioone.

14.5.      Muudetud raamleping on jõustumise kuupäevast Pooltele täitmiseks kohustuslik. Varem kehtinud raamlepingu sätted kaotavad uute jõustumisest kehtivuse.

15.          Raamlepingu lõppemine ja ülesütlemine

15.1.       Raamleping lõpeb:

15.1.1.             Poolte kirjalikul kokkuleppel;

15.1.2.            60-päevase etteteatamisega korralisel ülesütlemisel;

15.1.3.            30-päevase etteteatamisega ülesütlemisel Kliendi poolt arvates muudatuste jõustumise kohta teate saamisest, kui ta ei nõustu raamlepingu tingimuste ühepoolse muutmisega vastavalt raamlepingu punktile 14;

15.1.4.            erakorralisel ülesütlemisel kummagi Poole poolt;

15.1.5.            Kliendi saneerimise- või pankrotimenetluse korral vastavasisulise avalduse esitamisest kohtule;

15.1.6.            Kliendi õigusjärglaseta lõppemisel.

15.2.      Nobel Digitalil on õigus raamleping ette teatamata erakorraliselt üles öelda olulise lepingu rikkumise korral, milleks on muuhulgas, kuid mitte ainult:

15.2.1.           Kliendi rahaline võlgnevus Nobel Digitali ees, mida Klient ei ole tasunud ka pärast Nobel Digitali vastavasisulist meeldetuletust;

15.2.2.          Kliendi poolne informatsiooni edastamata jätmine raamlepingus ettenähtud tähtajaks, millest sõltub Teenuse osutamine ehk ilma milleta ei ole võimalik Nobel Digitalil Teenust osutada ning mille esitamise vajadusele on Nobel Digital täiendavalt osundanud.

15.3.      Raamlepingu erakorralise ülesütlemise korral kohustuvad Pooled täitma nõuetekohaselt kõik pooleliolevad kohustused, mis on tekkinud paralleelselt mõne teise Teenuse tellimise tulemusena enne raamlepingu ülesütlemist, välja arvatud juhul kui Teenuse osutamine on otseselt seotud ülesütlemise põhjustanud Teenuse osutamisega või kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda Teenuse osutamise jätkamist kuni kokkulepitud tähtpäevani. Teisi Teenuseid võib sellises olukorras edasi osutada kuni Kliendi poolt Teenuse eest tasutud ettemaksuga kaetud perioodi lõppemiseni.

15.4.      Poolte kokkuleppel raamlepingu lõpetamisel on Klient kohustatud katma kõik raamlepingu lõpetamisele eelnevad Teenuse osutamisega seotud kulud.

15.5.      Kui raamlepingu ülesütlemise aluseks on Kliendi poolne punktis 9.2.1 viidatud rikkumine, on Nobel Digitalil õigus raamlepingu ülesütlemisel kohaldada leppetrahvi kuni 50% Tellimuse jääkväärtusest.

15.6.      Kui raamlepingu ülesütlemine Kliendi poolt toimub 14 päeva jooksul Kliendi soovitud Tellimuse esitamisest, on Nobel Digitalil õigus nõuda Kliendilt lepingujärgsete kohustuste täitmist 3 kuu haldustasu ulatuses.

15.7.      Raamlepingu ülesütlemine ja lõppemine ei vabasta Poolt raamlepingu kehtivuse ajal tekkinud kohustustest.

16.         Teabevahetus

16.1.      Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse kooskõlas raamlepinguga esitatuks ja kätte antuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele Poolele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis raamlepingus märgitud kontaktandmetel.

16.2.      Raamlepingus märgitud kontaktandmete muutumisest teatab Nobel Digital Kliendile oma kodulehel aadressil www.nobeldigital.ee

16.3.      Klient teavitab viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Nobel Digitali oma kontaktandmete muutumisest.

17.          Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

17.1.       Raamlepingule kohaldub Eesti õigus.

17.2.      Poolte vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse ennekõike läbirääkimiste teel.

17.3.      Läbirääkimiste ebaõnnestumise korral lahendatakse vaidlus Nobel Digitali asukohajärgses kohtus.

18.         Lõppsätted

18.1.      Kui Tellimuses on mõni raamlepingus kajastatud tingimus kokku lepitud teisiti, kohaldub vastavas osas Tellimuses kokkulepitu.

18.2.     Kui mõni raamlepingu säte satub vastuollu õigusaktiga, jääb raamleping muus osas kehtima.

18.3.      Raamlepingu tekst on kättesaadav Nobel Digitali kodulehel: https://www.nobeldigital.ee/lepingud/agentuuritoode-raamleping/

Nobel Digital OÜ
Asukoht: Vana-Lõuna tn 39/1, 19094 Tallinn
Registrikood: 10047161
KMKR nr: EE100289268
Arvelduskonto: EE871010220213810226 AS SEB Pank
Telefon: +372 630 0300
Koduleht: www.nobeldigital.ee
E-post: info@nobeldigital.ee

[1] Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/467EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)