Teenuste raamleping

Kehtivad alates 01.07.2019

1. Lepingu objekt

1.1. Lepingu alusel ja tingimustel kohustub Nobel Digital osutama Tellijale tema poolt tellitavaid ning Nobel Digitali poolt pakutavaid teenuseid.
1.2. Teenuste täpsem sisu lepitakse Poolte vahel kokku Nobel Digitali poolt Tellijale edastatavas ja Tellija poolt aktsepteeritud Hinnapakkumises.

2. Teenuse hinnastamine
2.1. Enne Teenuse osutamist viib Nobel Digital läbi intervjuu Tellijaga, mille käigus annab Tellija detailse sisendi soovitud Teenuse osas.
2.2. Intervjuu järgselt esitab Nobel Digital Tellijale hiljemalt kahe nädala jooksul spetsifitseeritud Hinnapakkumise, mis sisaldab Teenuse detaile, s.h orienteeruvat kestvust, hinda, tasumise- ja garantii tingimusi ning Teenuse tulemi üleandmise ja vastuvõtmise tingimusi. Hinnapakkumine kehtib 3 kalendrikuud.
2.3. Teenuse osutamist alustatakse pärast 50%-lise ettemaksu laekumist v.a juhul, kui Hinnapakkumises on kokku lepitud teisiti.
2.4. Pärast Hinnapakkumise kinnitamist Tellija poolt, esitab Nobel Digital Teenuse osutamise ajakava.
2.5. Hinnapakkumises mittesisalduvaid Teenuseid või seonduvaid Lisateenuseid, mille järele tekib Tellijal vajadus jooksvalt Lepingu kehtivuse ajal, hinnastatakse jooksva tunnihinna alusel. Seejuures tuleb vastav sooviavaldus esitada Tellija poolt kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

3. Tasu maksmine
3.1. Nobel Digitalil on õigus saada osutatud Teenuse eest tasu ning Tellijal on kohustus Nobel Digitalile osutatud Teenuse eest tasuda.
3.2. Pärast Teenuse osutamist ja/või Teenuse osutamise tulemusena valminud töö üleandmist väljastab Nobel Digital Tellijale tasumiseks arve, mis sisaldab Hinnapakkumises märgitud tasu ning täiendavat tasu juhul, kui Tellija on pärast Hinnapakkumise kättesaamist tellinud Nobel Digitalilt täiendavat Teenust.
3.3. Lisateenuse eest maksab Tellija Nobel Digitalile vastavalt kulunud töötundidele. Tunnitasu on välja toodud Nobel Digitali poolt esitatavas Hinnapakkumises.

4. Tellija õigused ja kohustused
4.1. Tellijal on õigus:
4.1.1. nõuda Nobel Digitalilt Hinnapakkumisest märgitud Teenuse- ja vajadusel Lisateenuse osutamist;
4.1.2. anda omapoolseid soovituslikke juhiseid Teenuse osutamiseks;
4.1.3. küsida ja saada regulaarset infot osutatava Teenuse progressi kohta;
4.1.4. öelda Leping rikkumise korral üles vastavalt kehtivale seadusele.
4.2. Tellijal on kohustus:
4.2.1. edastada Nobel Digitalile viivitamatult pärast Hinnapakkumise aktsepteerimist kogu Teenuse osutamiseks vajalik informatsioon arvestades Nobel Digitali poolt pakutud Teenuse osutamise ajakava;
4.2.2. võtta Nobel Digitalilt Teenuse osutamise tulem vastu ning see üle vaadata ja/või teavitada Nobel Digitali avastatud puudustest kooskõlas Hinnapakkumises toodud üleandmise-vastuvõtmise tingimustega;
4.2.3. maksta Nobel Digitalile kokkulepitud tasu;
4.2.4. anda Nobel Digitalile juhiseid juhul, kui viimane palub neid Tellijalt seoses Teenuse osutamisega;
4.2.5. sõltuvalt Teenuse iseloomust ja selleks Nobel Digitali poolt planeeritud ressursist (nt konkreetseks perioodiks kokkulepitud meediaagentuuri teenus) mitte lõpetada Lepingut sellise poolelioleva Teenuse osutamise ajal, v.a juhul kui on tegemist Nobel Digitali poolse olulise lepingu rikkumisega.

5. Nobel Digitali õigused ja kohustused
5.1. Nobel Digitalil on õigus:
5.1.1. saada osutatud Teenuse eest tasu;
5.1.2. saada Tellijalt juhiseid juhul, kui Teenuse osutamise käigus tekib probleeme, mida ei ole võimalik lahendada Tellija panuseta;
5.1.3. keelduda Teenuse osutamise jätkamisest ning Leping üles öelda, kui Tellija nõuab Nobel Digitalilt sellise teenuse osutamist, mida ei sisaldunud algses Hinnapakkumises või mis ei kuulu eralditasustava lisateenuse hulka;
5.1.4. Leping üles öelda, kui Tellija jätab kolme kuu jooksul täitmata Lepingu punktis 4.2.1 kokkulepitud kohustuse, mille tulemusena ei ole Nobel Digitalil võimalik Teenust osutada;
5.1.5. nõuda Tellijalt leppetrahvi juhul kui Tellija rikub Lepingu punktist 4.2.5 tulenevat kohustust, kusjuures leppetrahvi suurus võrdub 20%-ga osutatava Teenuse kogumahust.…
5.2. Nobel Digitalil on kohustus:
5.2.1. osutada Teenust oma parimate oskuste kohaselt, vajaliku täpsuse ja hoolega ning tähtajaks lähtudes Nobel Digitali ja Tellija vahelisest konkreetse Teenuse Hinnapakkumisest;
5.2.2. kõrvaldada Tellija poolt avastatud puudused kooskõlas Hinnapakkumises sisalduvate garantiitingimustega;
5.2.3. pidada kinni Tellijale edastatud ajakavast, v.a. juhul kui viivitus on tekkinud Tellija poolt Lepingu punkti 4.2.1 rikkumisest;
5.2.4. teavitada Tellijat koheselt Teenuse osutamise käigus esinevatest probleemidest;
5.2.5. järgida Lepingus sätestatud tingimustel ja korras konfidentsiaalsuskohustust.

6. Lepingu täiendamine, muutmine ja ülesütlemine
6.1. Lepingut saab parandada, muuta ja täiendada üksnes kirjalikult mõlema Poole nõusolekul. Kõiki taoliseid kirjalikke Lepingu parandusi, muudatusi ja täiendusi käsitatakse Lepingu lisadena.
6.2. Tellijal on igal ajal õigus Leping korraliselt üles öelda, v.a Lepingu punktis 4.2.5 märgitud juhul, teatades sellest Nobel Digitalile vähemalt 1 kuu ette.
6.3. Nobel Digitalil on õigus keelduda Teenuse osutamisest ning Raamleping erakorraliselt üles öelda mõjuval põhjusel, teatades sellest koos põhjendustega Tellijale kirjalikult 7 kalendripäeva jooksul mõjuva põhjuse ilmnemisest või tuvastamisest.
6.4. Lepingu ülesütlemisega loetakse üles öelduks ka igakordne Hinnapakkumise alusel Poolte vahel kehtiv lepinguline suhe konkreetse Teenuse osutamiseks.
6.5. Juhul kui Leping lõpetatakse punktis 7.2 või 7.3 alusel, on Tellija kohustatud tasuma Nobel Digitali poolt ülesütlemise hetkeks osutatud Teenuse eest vastavalt Hinnapakkumises sätestatud tasu kokkuleppele.

7. Lõppsätted
7.1. Käesolev Leping tühistab kõik Poolte vahel Teenuse osutamist puudutavad varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped.
7.2. Lepingu lahutamatuks osaks on Nobel Digitali Üldtingimused.
7.3. Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Üldtingimustest.
7.4. Leping jõustub alates selle allkirjastamisest mõlema Poole poolt ning on sõlmitud tähtajatult.
7.5. Leping on koostatud eesti keeles neljal (4) lehel ühes eksemplaris, mille Pooled allkirjastavad digitaalselt.