Eritingimused meediateenuste vahendamise kohta

Kehtivad alates 01.01.2021

 

1. Mõisted

1.1. Käesolevates Eritingimustes on kasutatud järgmisi Nobel Digitali Üldtingimustes defineerimata või teisiti defineeritud mõisteid:

1.1.1. Klient – juriidiline isik, kes on tellinud Nobel Digitali klikipõhise reklaami teenuse osutamise Yandex või Google keskkonnas;

1.1.2. Meediateenus – Kliendile vahendatatvad reklaamteenused Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Yandex, Spotify platvormidel.

1.1.3. Ülejäänud Eritingimustes kasutatud mõisted on defineeritud Nobel Digitali Üldtingimustes, mis on kättesaadavad aadressilt: http://www.nobeldigital.ee/leping

 

2. Meediateenuse sisu

2.1. Nobel Digital kohustub Lepingu alusel osutama Kliendile kokkulepitud mahus reklaamide vahendamise teenust.

2.2. Lepingu täitmise eelduseks on Kliendi poolt esitatavad ligipääsud Google Analytics’isse ja/või muudele Meediateenuse pakkumiseks vajalikele reklaamkontodele.

2.3. Kliendi veebileht peab Meediateenuse osutamise kestel olema ligipääsetav ja aktiivne ning Klient on kohustatud Nobel Digitali viivitamatult teavitama vastupidisest.

2.4. Nobel Digitali poolt Meediateenuse osutamise käigus loodav intellektuaalomand (s.h kampaania loomiseks kasutatavad dokumendid, informatsioon, konto ja seadistus) kuulub Nobel Digitalile, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Vastava informatsiooni edastamine kolmandale osapoolele ilma Nobel Digitali kirjaliku loata on keelatud.

2.5. Nobel Digital ei kohustu Meediateenuse osutamiseks loodud reklaamkontosid Kliendile edastama. Konto omandamiseks Kliendi poolt on vajalik vastavasisuline Pooltevaheline kokkulepe, millisel juhul seob Klient ennast minimaalselt kuue (6) kuulise Meediateenuse tellimise kohustusega.

2.6. Kui reklaamkonto, millelt Nobel Digital Meediateenust osutab, kuulub enne Lepingu sõlmimist Kliendile, on Nobel Digitalil kontol teenust osutades õigus rakendada minimaalselt kolme (3) kuu pikkust tähtajalist lepingut.

2.7. Kõik Lepingust tulenevad pretensioonid ja nõuded kohustub Klient esitama Nobel Digitalile hiljemalt kahe (2) nädala jooksul arvates vastava pretensiooni aluseks oleva asjaolu selgumisest või nõude sissenõutavaks muutumiseks. Kui Klient nimetatud tähtaja jooksul Nobel Digitalile pretensioone ega nõudeid ei esita, samuti juhul kui Klient ei kirjelda Nobel Digitali poolset rikkumist piisavalt täpselt, ei või Klient Nobel Digitali kohustuste täitmata jätmisele ega mittekohasele täitmisele tugineda.

 

3. Tasu maksmine

3.1. Arveldusperioodiks on kalendrikuu.

3.2. Nobel Digitalil ei ole kohustust alustada Meediateenuse osutamisega enne ettemaksu laekumist.

3.3. Lepingu ülesütlemisel või Lepingust taganemisel ei kuulu varasemalt makstud summad ega meediakuluks reklaamiplatvormile kantud vahendid Kliendile tagastamisele.

 

4. Lõppsätted

4.1. Leping jõustub alates Nobel Digitali poolt Kliendile saadetud pakkumise aktsepteerimist e-kirja teel.

4.2. Käesolevate Eritingimuste alusel sõlmitav Leping tühistab kõik Poolte vahel Teenuse osutamist puudutavad varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped.

4.3. Eritingimuste lahutamatuks osaks on Nobel Digitali Üldtingimused.

4.4. Eritingimustes ja Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Üldtingimustest.