Eritingimused kodulehe otsingumootorite optimeerimise teenuste kohta

Kehtivad alates 01.01.2021

 

1. Mõisted

1.1. Käesolevates Eritingimustes on kasutatud järgmisi Nobel Digitali Üldtingimustes defineerimata mõisteid:

1.1.1. SEO teenus – kodulehe otsingumootorite optimeerimise teenus;

1.1.2. Tellimus – SEO teenuse saamiseks Kliendi poolt Nobel Digitalile esitatav vormikohane taotlus.

1.2. Ülejäänud Eritingimustes kasutatud mõisted on defineeritud Nobel Digitali Üldtingimustes, mis on kättesaadavad aadressilt: http://www.nobeldigital.ee/leping

 

2. SEO teenuse osutamine

2.1. Tellimuse allkirjastamisega kinnitab Klient Tellimuses esitatud andmete õigsust, asjakohasust ning vastavust õigusaktidele ja headele kommetele. Samuti, et Tellimusega esitatud andmete – sh tekstid, kujutised ning graafilised vms lahendused, nende avaldamine ning Nobel Digitali poolt töötlemine on kooskõlas Eritingimuste punktiga 2.7 ega riku kellegi autori- ega muid õigusi.

2.2. Nobel Digitalil on õigus keelduda Lepingu täitmisest, kui Nobel Digitalil tekib kahtlus, et Tellimuse täitmine võib kahjustada kolmandate isikute õigusi või Kliendi poolt esitatud andmed võivad olla vastuolus õigusaktidega või heade kommetega.

2.3. Nobel Digital osutab SEO teenust vastavalt kokkulepitud mahule.

2.4. SEO teenuse eesmärgiks on kodulehe tehnilise optimeerimise kaudu tagada kodulehe parem leitavus otsingumootorites. Klient nõustub, et Nobel Digital teeb omalt poolt kõik mõistlikult võimaliku, et viia Kliendi koduleht otsingumootorites võimalikult headele positsioonidele, kuid ei garanteeri konkreetse eesmärgi saavutamist, kuivõrd tulemus sõltub asjaoludest, mis ei ole Nobel Digitali kontrolli all (sh Kliendi kodulehe kvaliteet ning otsingumootorite haldajad).

2.5. SEO teenuse osutamise eeltingimuseks on Kliendi poolt kodulehe, millele SEO teenust soovitakse, CMS (Content Management System ehk sisuhaldussüsteem) ning FTP (File Transfer Protocoll ehk faili edastus protokoll) ligipääsu koodide edastamine Nobel Digitali e-posti aadressile.

2.6. Nobel Digital hakkab SEO teenust osutama ühe (1) nädala jooksul pärast vajalike CMS, FTP, andmebaasi juurdepääsude võimaldamist Kliendi poolt ning ettemaksu tasumist kooskõlas Eritingimuste punktile 4.2.

2.7. Klient kohustub kodulehe optimeerimiseks vajalikud andmed esitama Nobel Digitalile viie (5) päeva jooksul pärast ettemaksu tasumist, v.a. juhul, kui kirjalikult on kokku lepitud teisiti. Kõnealuse kohustuse rikkumise korral on Nobel Digitalil õigus Lepingust ühepoolselt ilma ette teatamata taganeda. Kliendil ei ole sellisel juhul õigust nõuda ettemaksu tagastamist, kuna see loetakse Kliendipoolse Lepingu rikkumise eest tasumisele kuuluvaks leppetrahviks.

2.8. Nobel Digital saadab Kliendile SEO teenuse raames tehtud tööde ja nende tulemuste kohta raporti vastavalt valitud paketile.

2.9. Klient kohustub andma Nobel Digitalile vajalike õigustega juurdepääsu Kliendi kodulehega seotud Google Analytics’i ja Google Search Console kontodele. Juhul kui Klient ei ole neid kontosid eelnevalt teinud, siis teeb seda SEO teenuse raames Nobel Digital. Nobel Digital on kohustatud Kliendile andma juurdepääsu Nobel Digitali poolt tehtud Google Analytics ja Google Search Console kontodele.

2.10. SEO teenuse kvaliteedi tagamise ja tööde ringitegemise vältimise eesmärgil on Klient kohustatud kodulehel tehtavatest muudatustest Nobel Digitali ette teavitama vähemalt viis (5) tööpäeva. Juhul, kui Klient rikub nimetatud kohustust, mille tulemusena tuleb töid ringi teha, hinnastatakse sellise töö maht uuesti, mis kuulub Kliendi poolt tasumisele.

 

3. Tasu maksmine

3.1. Klient kohustub tasuma Nobel Digitalile SEO teenuse ning lisatööde eest. Tasu suurus kujuneb Nobel Digitali poolt Kliendile esitatud pakkumise ja hinnakirja alusel vastavalt Kliendi poolt valitud SEO teenuse mahule ning Nobel Digitali poolt teostatud tööde mahule. Tasule lisandub käibemaks.

3.2. Enne SEO teenuse osutamise alustamist kohustub Klient tasuma Nobel Digitalile ettemaksu esitatud arve alusel.

3.3. Lisatööde eest tasutakse vastavalt Kliendi ja Nobel Digitali igakordsele kokkuleppele, selle puudumisel vastavalt Nobel Digitali kehtivale hinnakirjale.

 

4. Vastutus

4.1. Klient vastutab täielikult Nobel Digitalile esitatud kõigi andmete õigsuse ja õigusaktidele vastavuse eest, samuti Tellimusega esitatud andmete avaldamisega põhjustatud õigusvastaste tagajärgede eest.

4.2. Nobel Digital ei vastuta SEO teenuse osutamise ajal ega pärast seda Kliendi kodulehele Kliendi enda või kolmandate osapoolte poolt tehtud muudatuste eest, mis võivad mõjutada kodulehe otsingutulemusi.

4.3. Võimaliku rikkumise korral ei vastuta Nobel Digital Kliendi saamata jäänud tulu ega mittevaralise kahju eest.

 

5. Lõppsätted

5.1. Leping jõustub alates Nobel Digitali poolt Tellimuse aktsepteerimist e-kirja teel.

5.2. Leping on sõlmitud Tellimuses määratud perioodiks. Kui enne jooksva perioodi lõppemist ei teata kumbki pool Lepingu lõpetamise soovist ja pooled ei ole eelnevalt omavahel kokku leppinud teisiti, pikeneb Leping täiendavaks perioodiks. Lepingu edasine pikenemine toimub samasuguses korras.

5.3. Kliendi poolt Lepingu ülesütlemisel peab Klient sellest Nobel Digitali vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva ette teavitama ning tasuma kogu Lepingu lõppemisele eelnenud perioodil osutatud SEO teenuse eest vastavalt sõlmitud Lepingule.

5.4. Käesolevate Eritingimuste alusel sõlmitav Leping tühistab kõik Poolte vahel Teenuse osutamist puudutavad varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped.

5.5. Eritingimuste lahutamatuks osaks on Nobel Digitali Üldtingimused.

5.6. Eritingimustes ja Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Üldtingimustest.